Paszkowski Artur, Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w drodze decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 sierpnia 2014 r.
Autor:

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w drodze decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w drodze decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w drodze decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta

Procedura opisuje sposób wszczęcia oraz przebieg postępowania prowadzonego przez organy samorządu terytorialnego gminy, a zmierzającego do wydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w drodze decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta OW NFZ OW NFZ odebranie decyzji organ wykonawczy gminy wójt wójt / burmistrz / prezydent organ wykonawczy gminy wójt wójt / burmistrz / prezydent przekazanie decyzji czy uległa zmianie sytuacja dochodowa lub majątkowa lub objęto świadczeniobiorcę ubezpieczeniem zdrowotnym? stwierdzenie wygaśnięcia decyzji prawo do świadczeń wygasa z dniem określonym w decyzji podjęcie postępowania z urzędu lub na wniosek OW NFZ wszczęcie postępowania analiza przypadku możliwe decyzje przekazanie decyzji do OW NFZ podmiot uprawniony podmiot uprawniony wniosek o wydanie decyzji tak nie potwierdzenie prawa odmowa potwierdzenia prawa

Krok: wniosek o wydanie decyzji

Decyzję potwierdzającą prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia (art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.

UWAGA:

Zakład opieki zdrowotnej (świadczeniodawca) ma interes prawny w wydaniu przez wójta gminy decyzji, o jakiej mowa w art. 54 ust. 1 u.ś.o.z. (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 r., IV SA/Po 849/06, LEX nr 323805).

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo w szczególności niebędące ubezpieczonymi osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.), które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) i co do których wójt (burmistrz, prezydent) wydał decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń (art. 2 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z.). Prawo do świadczeń takich osób ustala się na takich samych zasadach i w tym samym zakresie co osób ubezpieczonych.

Co istotne, przepisy dotyczące wydawania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie dotyczą medycznych czynności ratunkowych udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przez jednostki systemu ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych (art. 54 ust. 12 u.ś.o.z.).

UWAGA:

Decyzja, o której mowa w art. 54 u.ś.o.z., tj. potwierdzająca prawo do świadczeń, jest wydawana osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z., tj. innym niż ubezpieczone (postanowienie NSA z dnia 15 maja 2012 r., I OW 30/12, LEX nr 1336438).

WAŻNE:

Śmierć świadczeniobiorcy nie pozbawia świadczeniodawcy możliwości uzyskania zwrotu kosztów (wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r., VII SA/Wa 181/09, LEX nr 533293). W takim przypadku zakład opieki zdrowotnej (podmiot wykonujący działalność leczniczą - świadczeniodawca) nadal ma interes prawny w wydaniu przez wójta gminy decyzji, o jakiej mowa w art. 54 ust. 1 u.ś.o.z. (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 listopada 2007 r., IV SA/Po 849/06, LEX nr 323805).

Krok: podjęcie postępowania z urzędu lub na wniosek OW NFZ

Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może również wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z urzędu lub też na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Funduszu (art. 54 ust. 5 u.ś.o.z.).