Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - OpenLEX

Bogusiak Marta, Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 6 września 2019 r.
Autorzy:

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Procedura określa zasady potwierdzania uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nie obejmuje ona natomiast postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) potwierdzającej prawo do świadczeń osoby posiadającej obywatelstwo polskie i posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ani też postępowania regulowanego przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich (UE, EOG oraz w Szwajcarii).

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawca świadczeniodawca przedstawienie świadczenia do zapłaty NFZ odmowa sfinansowania świadczenia przez NFZ przedstawienie świadczenia do zapłaty NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego wystąpienie o zapłatę do pacjenta eWUŚ weryfikacja uprawnień udzielenie świadczenia oświadczenie odebranie zgłoszenia inny dokument czy zachodzi stan nagły? udzielenie świadczenia czy potwierdzono prawo do świadczeń pacjent pacjent zgłoszenie się pacjenta pozytywna negatywna pozytywna negatywna pozytywna negatywna pozytywna negatywna tak nie tak nie

Krok: zgłoszenie się pacjenta

Zgłoszenie się świadczeniobiorcy.

Krok: czy zachodzi stan nagły?

Ustalenie, czy zachodzi stan nagły lub przypadek, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia lub potwierdzenie w inny sposób prawa do świadczenia.