Jabłoński Andrzej, Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika

Wynagrodzenie za pracę jest szczególnym świadczeniem, które podlega ochronie. Ochrona wynagrodzenia za pracę wyraża się m.in. w ograniczeniu możliwości dokonywania potrąceń z tego świadczenia. Ze względu na pełnioną funkcję alimentacyjną wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie prawnej. Ochrona ta ustanowiona została m.in. w przepisach art. 84–91 k.p. Celem tej ochrony jest stworzenie pracownikowi gwarancji, że otrzyma wynagrodzenia regularnie, we właściwym terminie i formie oraz w należnej wysokości. Jednym z przejawów tej ochrony jest zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji enumeratywnie wymienionych w art. 87 k.p. Inne wierzytelności niż wymienione w art. 87 k.p. mogą być potrącane jedynie za zgodą pracownika, na zasadach określonych w art. 91 k.p., co zostanie przedstawione w niniejszej procedurze.

Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika dział kadr dział kadr kwoty wolne od potrąceń doręczenie oświadczenia pracodawcy dokonanie potrącenia (!) wypłata  wynagrodzenia pracownik pracownik wyrażenie zgody na potrącenie wierzytelności osoby trzeciej dług wobec osoby trzeciej dług wobec pracodawcy powstanie długu wyrażenie zgody na potrącenie wierzytelności pracodawcy

Krok: powstanie długu

Wynagrodzenie za pracę jest szczególnym świadczeniem, które podlega ochronie. Ochrona wynagrodzenia za pracę wyraża się m.in. w ograniczeniu możliwości dokonywania potrąceń z tego świadczenia. Z wynagrodzenia mogą być potrącane bez zgody pracownika jedynie wierzytelności enumeratywnie wymienione w art. 87 k.p. Inne wierzytelności mogą być potrącane z  wynagrodzenia tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.

Wierzytelność, która ma zostać potrącona, musi istnieć w chwili wyrażenia zgody przez pracownika. Nie może to być wierzytelność potencjalna, która może powstać w przyszłości. Zgoda pracownika na potrącenie nie może być blankietowa, lecz musi dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności (wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 r., I OSK 461/05). Pracownik musi mieć pełną świadomość nie tylko istnienia tej wierzytelności, ale też jej wysokości i okoliczności, w jakich powstała. Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrąceń bez tej świadomości, jest nieważne i nieskuteczne (wyrok SN z dnia 5 maja 2004 r., I PK 529/03, Pr. Pracy, 2004, nr 10, s. 35).

W szczególności, jak wskazał SN w uchwale z dnia 4 października 1994 r., I PZP 41/94, OSNP 1995, nr 5, poz. 63, wyrażenie przez pracownika, na podstawie art. 91 k.p. w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zgody na potrącanie przez zakład pracy z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu niedoborów, które mogą się ujawnić w przyszłości w wyniku inwentaryzacji - jest nieważne.

Krok: dług wobec pracodawcy

Ważność zgody pracownika na potrącenie z jego wynagrodzenia zależy od istnienia długu wobec pracodawcy. Pracodawca przedkłada pracownikowi do potrącenia swoją wierzytelność, wskazując jej wysokość oraz tytuł (okoliczność powstania).