Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Potrącanie kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Potrącanie kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Potrącanie kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

Podatek dochodowy, co do zasady, płaci się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania. Tym samym, koszty stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów kalkulacji podatku. Na użytek niniejszej procedury przez przedsiębiorcę będziemy rozumieć podatnika wykonującego działalność gospodarczą (w tym także w formie spółki osobowej).

Krok: poniesienie kosztu

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących PKPiR uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ważne! Jeżeli dokument został otrzymany z opóźnieniem, dopuszcza się w celu zachowania ciągłości księgowań potrącenie kosztu w dacie otrzymania, ale nie wynika to przepisów.

Dzień poniesienia kosztu nie zawsze oznacza moment jego potrącenia.

Krok: sposób rozliczania kosztów

Metoda memoriałowa polega na tym, że stale w każdym roku podatkowym podatkowe księgi przychodów i rozchodów będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. W takim przypadku stosuje się zasady analogiczne, jak w przypadku ksiąg rachunkowych.

Metoda kasowa (zwana także metodą uproszczoną) oznacza prowadzenie księgi bez zachowania powyższych zasad. Koszty księguje się wtedy w dacie poniesienia, czyli dacie wystawienia dowodu księgowego.

Koszty rozliczane według zasad szczególnych to koszty: koszty zaniechanych inwestycji, koszty wynagrodzeń i składek ZUS oraz koszty prac rozwojowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację