Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Potrącanie kosztów u podatników prowadzących księgi rachunkowe

Potrącanie kosztów u podatników prowadzących księgi rachunkowe

Potrącanie kosztów u podatników prowadzących księgi rachunkowe

Podatek dochodowy, co do zasady, płaci się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania. Tym samym, koszty stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów kalkulacji podatku. Na użytek niniejszej procedury przez przedsiębiorcę będziemy rozumieć podatnika wykonującego działalność gospodarczą (w tym także w formie spółki osobowej).

Krok: poniesienie kosztu

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się (o ile przepisy nie stanowią inaczej) dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dzień poniesienia kosztu nie zawsze oznacza moment jego potrącenia.

Krok: rodzaj kosztów

Koszty bezpośrednie to koszty bezpośrednio powiązane z przychodami (np. zakup towaru handlowego).

Koszty pośrednie to koszty inne niż bezpośrednie (np. koszt obsługi rachunkowej).

Koszty rozliczane według zasad szczególnych to koszty: koszty zaniechanych inwestycji, koszty wynagrodzeń i składek ZUS oraz koszty prac rozwojowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację