Bogusiak Marta, Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu na chorobę zakaźną

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 11 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu na chorobę zakaźną

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu na chorobę zakaźną

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu na chorobę zakaźną

Procedura opisuje sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych na zakażenie lub chorobę zakaźną albo co do których istnieje podejrzenie, że zmarły na zakażenie lub chorobę zakaźną.

Krok: stwierdzenie zgonu

Lekarz lub felczer albo kierownik szpitala, który podejrzewa lub rozpoznaje zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947) - dalej u.z.z.z.

Krok: wypełnienie formularza i zgłoszenie podejrzenia choroby zakaźnej kierownikowi

Na tym etapie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz. 848) - dalej r.z.p.z. (art. 27 ust. 2 i 9 u.z.z.z.).

Konieczne jest również zgłoszenie przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej kierownikowi szpitala. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, tak aby w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia przez lekarza podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, kierownik mógł wypełnić obowiązek zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi (art. 27 ust. 1 i 2 u.z.z.z.).

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zgonu z powodu choroby zakaźnej, o której mowa w załączniku nr 1 r.z.p.z. (art. 27 ust. 1 i 9 u.z.z.z.), czyli choroby takiej jak:

1) bąblowica i wągrzyca;

2) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;

3) błonica;

4) borelioza z Lyme;

5) bruceloza;

6) chlamydiozy - przenoszone drogą płciową;

7) cholera;

8) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;

9) czerwonka bakteryjna;

10) dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;

11) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;

12) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;

13) dżuma;

14) giardioza;

15) gorączka Q;

16) gruźlica i inne mikobakteriozy;

17) grypa (w tym grypa ptaków u ludzi) - wyłącznie w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy;

18) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;

19) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

20) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;

21) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;

22) jersinioza;

23) kampylobakterioza;

24) kiła;

25) kryptosporydioza;

26) krztusiec;

27) legioneloza;

28) leptospirozy;

29) listerioza;

30) nagminne zapalenie przyusznic (świnka);

31) nosacizna;

32) odra;

33) ornitozy;

34) ospa prawdziwa;

35) ospa wietrzna;

36) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

37) ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrego - u dzieci do 15 roku życia;

38) płonica;

39) pryszczyca;

40) różyczka i zespół różyczki wrodzonej;

41) rzeżączka;

42) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C;

43) tężec;

44) toksoplazmoza wrodzona;

45) tularemia;

46) wąglik;

47) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;

48) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;

49) włośnica;

50) wścieklizna;

51) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

52) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);

53) zakażenie wirusem zachodniego Nilu;

54) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

55) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);

56) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);

57) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);

58) zimnica (malaria).

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu na chorobę zakaźną podmiot leczniczy lekarz kierownik podmiot leczniczy lekarz kierownik poinformowanie osoby wskazanej przygotowanie zwłok do pochówku zgon pacjenta stwierdzenie zgonu wypełnienie formularza i zgłoszenie podejrzenia choroby zakaźnej kierownikowi zawiadomienie organu poinformowanie organu o działaniach podjęcie stosownych działań