Postępowanie ze skargi o wznowienie wniesionej od wyroku Sądu Najwyższego - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Postępowanie ze skargi o wznowienie wniesionej od wyroku Sądu Najwyższego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 listopada 2015 r.
Autorzy:

Postępowanie ze skargi o wznowienie wniesionej od wyroku Sądu Najwyższego

Postępowanie ze skargi o wznowienie wniesionej od wyroku Sądu Najwyższego

Postępowanie ze skargi o wznowienie wniesionej od wyroku Sądu Najwyższego

Postępowanie ze skargi o wznowienie wniesionej od wyroku Sądu Najwyższego jest swoiste, bowiem kognicja Sądu Najwyższego nie sięga poza badanie dopuszczalności wznowienia. W myśl art. 412 § 4 k.p.c. jeżeli do rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania zakończonego wyrokiem właściwy jest Sąd Najwyższy, sąd ten orzeka tylko o dopuszczalności wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sądowi drugiej instancji.

Postępowanie ze skargi o wznowienie wniesionej od wyroku Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający zwrot skargi usuwanie braków formalnych i fiskalnych badanie skargi ze względu na wymagania formalne i fiskalne badanie właściwości Sądu Najwyższego do wznowienia postępowania skierowanie skargi na posiedzenie niejawne celem jej przekazania skierowanie skargi na posiedzenie niejawne celem jej odrzucenia badanie dopuszczalności skargi skierowanie skargi do rozpoznania czy ocena przewodniczącego jest trafna? oddalenie skargi badanie dopuszczalności wznowienia postępowania przekazanie skargi sądowi właściwemu wznowienie postępowania i przekazanie sprawy sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania odrzucenie skargi czy ocena przewodniczącego jest trafna? strona strona powzięcie wiadomości o istnieniu podstawy wznowienia postępowania brak możliwości wzruszenia prawomocnego wyroku pomimo istniejącej podstawy wznowienia uprawomocnienie się wyroku Sądu Najwyższego możliwe zachowanie wniesienie skargi o wznowienie postępowania zaniechanie wniesienia skargi o wznowienie postępowania upływ terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania tak nie dopuszczalne niedopuszczalne nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania niewłaściwy właściwy tak nie niedopuszczalna dopuszczalna

Krok: uprawomocnienie się wyroku Sądu Najwyższego

Postępowanie przed Sądem Najwyższym może zostać wznowione, jeśli zakończyło się wyrokiem (art. 399 § 1 k.p.c.), a wyjątkowo, na podstawie określonej w art. 4011 k.p.c., także jeśli zakończyło się postanowieniem (art. 399 § 2 k.p.c.), a więc bez merytorycznego rozstrzygnięcia.

W świetle art. 407 i 408 k.p.c. bieg terminu do wniesienia skargi o wznowienie wyznaczają dwa zdarzenia. Pierwszym jest uprawomocnienie się wyroku kończącego postępowanie. W myśl art. 408 k.p.c. nie można żądać wznowienia po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana (wówczas dzień uprawomocnienia się wyroku nie wpływa na bieg terminu do wniesienia skargi o wznowienie).

Wyroki Sądu Najwyższego stają się prawomocne (formalnie) z chwilą ogłoszenia na posiedzeniu jawnym, albo podpisania sentencji na posiedzeniu niejawnym. Nie przysługują od nich bowiem środki zaskarżenia.

Krok: powzięcie wiadomości o istnieniu podstawy wznowienia postępowania

Zdarzeniem drugim jest natomiast dowiedzenie się o istniejącej podstawie wznowienia. Zgodnie bowiem z art. 407 § 1 k.p.c. skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym, liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Chodzi tutaj o faktyczne dowiedzenie się, a nie możliwość dowiedzenia się przy zachowaniu należytej staranności (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2000 r., IV CKN 2/00, OSNC 2000/10/192, Lex nr 40503).

W szczególny sposób określony został bieg terminu do wniesienia skargi o wznowienie opartej na podstawie przewidzianej w art. 4011 k.p.c. W myśl art. 407 § 2 k.p.c. wówczas skargę wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w art. 4011 k.p.c.

Odnośnie do rozpoczęcia biegu termu - por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1975 r., I PO 23/73, OSNC 1975/10-11/157, Lex nr 1847; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1976 r., IV CZ 105/76, OSNC 1977/5-6/96, Lex nr 2060.