Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie zaoczne

Postępowanie zaoczne

Postępowanie zaoczne

Krok: stwierdzenie braku odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie

W wypadku współuczestników jednolitych złożenie odpowiedzi na pozew tylko przez jednego z nich zapobiegnie wydaniu wyroku zaocznego w stosunku do pozostałych (art. 73 § 2 k.p.c.).

Krok: wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym

W razie oddalenia powództwa wyrokiem zaocznym powodowi przysługuje apelacja na ogólnych zasadach. Pozwanemu przysługuje zaś sprzeciw, gdy wyrokiem zaocznym sąd uwzględnił powództwo.

W razie uwzględnienia powództwa wyrokowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c.). Należy pamiętać, że rygor ten może obejmować tylko rozstrzygnięcia podlegające wykonaniu w drodze egzekucji. Egzekucji nie podlegają wyroki oddalające powództwo, a także wyroki ustalające lub kształtujące stosunek prawny lub prawo. Patrz również Orzekanie o nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności z urzędu

Sąd z urzędu może uchylić wyrok zaoczny, tylko gdy po jego wydaniu okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu (art. 3431, art. 199 § 2 k.p.c.). Brak zdolności sądowej pozwanego skutkuje odrzuceniem pozwu (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.), zaś brak zdolności procesowej pozwanego albo organu powołanego do jego reprezentowania skutkuje zawieszeniem postępowania (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

Uchylenie wyroku zaocznego na podstawie art. 3431 k.p.c. nie jest możliwe po jego uprawomocnieniu się (A. Jakubecki (w:) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, t. 1, H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Warszawa 2011, s. 1080).