Postępowanie zaoczne - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Postępowanie zaoczne

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie zaoczne

Postępowanie zaoczne

Postępowanie zaoczne

Postępowanie zaoczne pozwany pozwany wniesienie sprzeciwu doręczenie brak reakcji możliwy przebieg postępowania sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący możliwy sposób rozstrzygnięcia czy pozwany stawił się na rozprawie? czy został złożony w terminie? wydanie wyroku końcowego lub postanowienia kończącego postępowanie na posiedzeniu niejawnym wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym wyznaczenie rozprawy uchylenie wyroku zaocznego i orzeczenie o żądaniu pozwu możliwy przebieg postępowania przeprowadzenie rozprawy czy pozwany wdał się w spór? wydanie postanowień dowodowych na posiedzeniu niejawnym czy nadszedł dowód doręczenia zawiadomienia pozwanego o rozprawie? zastrzeżenie wydania wyroku zaocznego uchylenie wyroku zaocznego i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania uprawomocnienie się wyroku zaocznego czy którakolwiek ze stron w pierwszym piśmie procesowym wnosiła o przeprowadzenie rozprawy? uchylenie wyroku zaocznego i orzeczenie o żądaniu pozwu zaniechanie wydania wyroku zaocznego po upływie terminu na złożenie sprzeciwu utrzymanie wyroku zaocznego w mocy utrzymanie wyroku zaocznego w mocy możliwy przebieg postępowania możliwy sposób rozstrzygnięcia stwierdzenie braku odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie odrzucenie sprzeciwu czy istnieje potrzeba przeprowadzenia rozprawy? uchylenie wyroku zaocznego i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania wydanie wyroku zaocznego na rozprawie wydanie wyroku końcowego lub postanowienia kończącego postępowanie otrzymanie sprzeciwu wyznaczenie rozprawy badanie formalne sprzeciwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego czy w ciągu dwóch tygodni nadszedł dowód doręczenia zawiadomienia pozwanego o rozprawie? nie tak nie tak tak nie nie spełnia wymagań spełnia wymagania Tak Nie tak nie usunięte nieusunięte tak nie w terminie 14 dni w terminie 14 dni tak nie

Krok: stwierdzenie braku odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie

W wypadku współuczestników jednolitych złożenie odpowiedzi na pozew tylko przez jednego z nich zapobiegnie wydaniu wyroku zaocznego w stosunku do pozostałych (art. 73 § 2 k.p.c.).

Krok: wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym

W razie oddalenia powództwa wyrokiem zaocznym powodowi przysługuje apelacja na ogólnych zasadach. Pozwanemu przysługuje zaś sprzeciw, gdy wyrokiem zaocznym sąd uwzględnił powództwo.

W razie uwzględnienia powództwa wyrokowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c.). Należy pamiętać, że rygor ten może obejmować tylko rozstrzygnięcia podlegające wykonaniu w drodze egzekucji. Egzekucji nie podlegają wyroki oddalające powództwo, a także wyroki ustalające lub kształtujące stosunek prawny lub prawo. Patrz również Orzekanie o nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności z urzędu

Sąd z urzędu może uchylić wyrok zaoczny, tylko gdy po jego wydaniu okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu (art. 3431, art. 199 § 2 k.p.c.). Brak zdolności sądowej pozwanego skutkuje odrzuceniem pozwu (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.), zaś brak zdolności procesowej pozwanego albo organu powołanego do jego reprezentowania skutkuje zawieszeniem postępowania (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

Uchylenie wyroku zaocznego na podstawie art. 3431 k.p.c. nie jest możliwe po jego uprawomocnieniu się (A. Jakubecki (w:) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, t. 1, H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Warszawa 2011, s. 1080).