Kaczorowska-Kossowska Iwona, Postępowanie z zieloną kartą onkologiczną (DILO) i jej obieg

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r. do: 10 maja 2017 r.
Autor:

Postępowanie z zieloną kartą onkologiczną (DILO) i jej obieg

Postępowanie z zieloną kartą onkologiczną (DILO) i jej obieg

Postępowanie z zieloną kartą onkologiczną (DILO) i jej obieg

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do systemu opieki zdrowotnej wprowadzony został nowy dokument pod nazwą karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej potocznie „zieloną kartą” lub DILO. Posiadanie karty stwarza po stronie pacjenta szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń diagnostycznych i leczniczych.

UWAGA:

Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - nie regulują obecnie kwestii zasad przechowywania zielonej karty przez lekarza POZ, w szczególności czasu, przez jaki winna być przechowywana. Wskazują jednak, iż karta zostaje dołączona do dokumentacji medycznej, co oznacza, iż będą tu miały zastosowanie zasady wynikające z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) - dalej u.p.p. Powstaje pytanie, czy do przechowywania zielonej karty zastosowanie będą mieć zasady ogólne wynikające z art. 29 u.p.p. (20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia jest przechowywana przez okres 22 lat), czy też zasada wynikająca z art. 29 ust. 1 pkt 3 u.p.p., wedle której skierowania na badania lub zlecenia lekarza przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia. Należy opowiedzieć się za terminem wynikającym z zasad ogólnych, gdyż charakter karty, mimo iż zastępuje ona skierowanie oraz zlecenie lekarskie, jest szerszy, zawiera ona bowiem m.in. dane dotyczące objawów, badań diagnostycznych i dane dotyczące diagnostyki onkologicznej (art. 32b ust. 4 u.ś.o.z.).

Drugą kwestią nierozwiązaną na gruncie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest problematyka zasad postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty. Ustawa ta nie rozstrzyga przede wszystkim, czy w takiej sytuacji wydawany będzie pacjentowi nowy egzemplarz karty, czy jedynie swego rodzaju wtórnik karty pierwotnej. Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 32a ust. 17 u.ś.o.z. unikalny numer identyfikujący karty diagnostyki i leczenia onkologicznego może być wykorzystany tyko raz, należałoby postulować drugie z tych rozwiązań. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie rozstrzyga jednak tego zagadnienia, zaś delegacje dla Ministra Zdrowia zawarte w art. 32a ust. 18 u.ś.o.z. oraz art. 32b ust. 5 u.ś.o.z. nie upoważniają wprost Ministra Zdrowia do uregulowania tej kwestii w aktach wykonawczych.

Postępowanie z zieloną kartą onkologiczną (DILO) i jej obieg AOS lub szpital AOS lub szpital zakończenie leczenia onkologicznego i przekazanie dokumentacji lekarzowi POZ wpis numeru zgłoszenia do KRN zgłoszenie karty do Krajowego Rejestru Nowotworów zgłoszenie się pacjenta na leczenie do AOS lub szpitala lekarz POZ lekarz POZ dołączenie karty do dokumentacji medycznej POZ otrzymanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wraz z kopią dokumentacji medycznej zakład diagnostyki zakład diagnostyki dołączenie kopii dokumentacji do karty przekazanie karty lekarzowi POZ przeprowadzenie diagnostyki uzyskanie pieczy nad dokumentacją pacjenta wpisanie pacjenta na odrębną listę oczekujących pacjent pacjent okazanie karty u świadczeniodawcy AOS lub szpitala czy w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy? odebranie karty dostarczenie karty świadczeniodawcy diagnostyki onkologicznej odebranie karty i kopii dokumentacji pozostawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego u świadczeniodawcy, który wykonywał tę diagnostykę POZ, AOS, szpital POZ, AOS, szpital wygenerowanie numeru karty DILO wydruk karty DILO wydanie karty pacjentowi tak nie

Krok: wygenerowanie numeru karty DILO

Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek odpowiednio świadczeniodawcy POZ albo lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a u.ś.o.z., który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lub świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub świadczeń szpitalnych, przydziela zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Świadczeniodawcy przydzielają lekarzom udzielającym u nich świadczeń opieki zdrowotnej zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Krok: wydruk karty DILO

Opisanemu wyżej procesowi został nadany tryb elektroniczny (podobnie jak ma to miejsce w przypadku generowania numerów recept). Procedura uzyskiwania numerów jest wykonywana samodzielnie przez świadczeniodawcę. Wymaga ona zalogowania się w Portalu Świadczeniodawcy do Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), następnie zaś nadania lekarzom, którzy mają u danego świadczeniodawcy wystawiać karty DILO, uprawnienia poprzez zaznaczenie okienka DILO. Każdy z lekarzy może od tego czasu logować się na stronie DILO:https://dilo.nfz.gov.pl generując numery kart.