Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 9 lutego 2021 r.
Autor:

Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.d.i.p., do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji niebędących organami władzy publicznej odpowiednio stosuje się przepisy art. 16 u.d.i.p. Oznacza to, że do wydawanych przez te podmioty decyzji odmawiających udostępnienia informacji mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Od tego typu decyzji wnioskodawcy (stronie) nie przysługuje jednak odwołanie, lecz niemający charakteru dewolutywnego - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (por. art. 17 ust. 2 u.d.i.p.).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy służy zasadniczo od wszystkich decyzji wydanych w I instancji w sprawach dostępu do informacji publicznych, od których nie przysługuje odwołanie - nie tylko od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tym informacji przetworzonej), ale również od wydanej na podstawie art. 14 ust. 2 u.d.i.p. decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca nie złożył w terminie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu dotyczącym niemożności ze względów technicznych udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem) czy decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej (art. 105 k.p.a. w zw. z art. 16 i 17 u.d.i.p.).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od rozstrzygnięć podmiotów zobowiązanych niemających charakteru organów władzy publicznej ma zapewnić możliwość dwukrotnego rozpoznania kwestii udostępnienia informacji publicznej. Na gruncie k.p.a. przysługuje on ponadto od decyzji, w tym z zakresu dostępu do informacji publicznych, wydanych w I instancji przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze (art. 127 § 3 k.p.a.).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest od 1 czerwca 2017 r. co do zasady środkiem o charakterze fakultatywnym przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 52 § 3 p.p.s.a. jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może bowiem wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje jednak stronie, gdy organem, który wydał decyzję, jest minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.) albo konsul.

W świetle przepisów szczególnych, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesiony od decyzji z zakresu dostępu do informacji publicznej powinien być rozpoznany w terminie 14 dni. W pozostałym zakresie do postępowania w tym przedmiocie mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 127–140 k.p.a., z wyłączeniem instytucji związanych z dewolutywnością odwołania, którą nie cechuje się wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (brak pośredniego trybu wnoszenia - art. 129 § 2 k.p.a., przekazania akt sprawy organowi wyższego stopnia - art. 133 k.p.a., uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi niższego stopnia - art. 138 § 2 k.p.a.).

Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany wydanie decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji możliwy przebieg czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesiono w terminie? wydanie decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania w sprawie (i udzielenie informacji zgodnie z żądaniem) wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przekazanie wniosku podmiotowi właściwemu lub zwrot wniosku czy podmiot jest właściwy w sprawie? ponowne rozpatrzenie sprawy postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest dopuszczalny? postanowienie stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wezwanie strony do usunięcia braków wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przyjęcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy spełnia wymogi formalne? czynności wstępne zawiadomienie pozostałych stron o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czy występują inne strony postępowania? strona (wnioskodawca) strona (wnioskodawca) odebranie rozstrzygnięcia doręczenie lub ogłoszenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie tak nie tak nie tak uzupełnione nieuzupełnione nie tak nie Tak

Krok: doręczenie lub ogłoszenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Od momentu doręczenia lub ogłoszenia decyzji podmiotu zobowiązanego niebędącego organem władzy publicznej (albo wydanych w I instancji przez SKO lub ministra) o odmowie udostępnienia informacji publicznej (decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 14 ust. 2 u.d.i.p.) zaczyna biec dla strony 14-dniowy termin do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy (por. art. 129 § 2 k.p.a.). Sposób liczenia tego terminu określa art. 57 k.p.a. Możliwe jest również złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od ww. decyzji zgodnie z art. 58 i 59 k.p.a. Strona może ponadto zrezygnować z wnoszenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, kierując od razu skargę na decyzję do sądu administracyjnego, chyba że decyzja została wydana przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach albo konsul (por. art. 52 § 3 p.p.s.a.).

Krok: wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest środkiem zaskarżenia o charakterze zwyczajnym, niedewolutywnym i suspensywnym. W sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznych przysługuje od decyzji nieostatecznych wydawanych w I instancji przez ministrów lub samorządowe kolegia odwoławcze oraz inne podmioty zobowiązane w świetle u.d.i.p., które nie są organami władzy publicznej. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do podmiotu, który wydał decyzję w I instancji. Nie wymaga on szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z wniosku wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji (art. 128 k.p.a.). Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ustanawiają dodatkowych wymogów szczególnych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej (umarzających postępowanie o udzielenie informacji). Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jako rodzaj podania powinien natomiast spełniać wymagania co do zawartości i co do sposobu wnoszenia określone ogólnie dla podań w art. 63 k.p.a.