Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT

Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT

Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT

Procedura wskazuje sposoby postępowania z udostępnionymi przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej osobom fizycznym zeznaniami PIT.

Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT podatnik podatnik czy podatnik oprócz dochodów wykazywanych w informacjach PIT-11 oraz PIT-8C nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniu PIT-37 lub PIT-38? osoba fizyczna jest obowiązana złożyć zeznanie na zasadach ogólnych czy ma zastosowanie jedno z wyłączeń? zeznanie uznaje się za złożone przez osobę fizyczną w dniu jego akceptacji udostępnione zeznanie uznaje się za złożone przez osobę fizyczną w ostatnim dniu terminu do złożenia zeznania osobie fizycznej udostępnione zostało zeznanie PIT czy osoba fizyczna przed upływem terminu do złożenia zeznania zaakceptowała udostępnione zeznanie bez dokonywania zmian? czy osoba fizyczna przed upływem terminu do złożenia zeznania zmodyfikowała lub uzupełniła udostępnione zeznanie, a następnie je zaakceptowała? czy osoba fizyczna przed upływem terminu do złożenia zeznania odrzuciła udostępnione zeznanie? czy udostępnione zeznanie jest zeznaniem PIT-37 lub PIT-38? osoba fizyczna nie ma obowiązku składania zeznania nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: osobie fizycznej udostępnione zostało zeznanie PIT

Od 1.01.2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – dalej Szef KAS, wypełnia (bez składania jakiegokolwiek wniosku przez podatników) za podatników zeznania PIT bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) oraz na podstawie danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy Wykazie Organizacji Pożytku Publicznego (zob. art. 45cd ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.). W 2019 r. dotyczyło to tylko zeznań PIT-37 i PIT-38 za 2018 r., natomiast w 2020 r. udostępnione zostaną osobom fizycznym wszystkie zeznania PIT (zob. art. 8 ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2126).

Z udostępnionymi zeznaniami osoby fizyczne postępować mogą na jeden z czterech sposobów.

Krok: czy osoba fizyczna przed upływem terminu do złożenia zeznania zaakceptowała udostępnione zeznanie bez dokonywania zmian?

Pierwszym sposobem postępowania z udostępnionym przez Szefa KAS zeznaniem jest jego akceptacja bez dokonywania zmian (akceptacji takiej dokonuje się za pośrednictwem portalu podatkowego – zob. art. 45cd ust. 6 u.p.d.o.f.). W przypadku takim – o ile akceptacja nastąpiła przed upływem terminu do złożenia zeznania – zeznanie uznaje się za złożone w dniu dokonania akceptacji (zob. art. 45cd ust. 2 u.p.d.o.f.).