Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT

Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT

Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT

Procedura wskazuje sposoby postępowania z udostępnionymi przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej osobom fizycznym zeznaniami PIT.

Krok: osobie fizycznej udostępnione zostało zeznanie PIT

Od 1.01.2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – dalej Szef KAS, wypełnia (bez składania jakiegokolwiek wniosku przez podatników) za podatników zeznania PIT bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) oraz na podstawie danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy Wykazie Organizacji Pożytku Publicznego (zob. art. 45cd ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.). W 2019 r. dotyczyło to tylko zeznań PIT-37 i PIT-38 za 2018 r., natomiast w 2020 r. udostępnione zostaną osobom fizycznym wszystkie zeznania PIT (zob. art. 8 ustawy z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2126).

Z udostępnionymi zeznaniami osoby fizyczne postępować mogą na jeden z czterech sposobów.

Krok: czy osoba fizyczna przed upływem terminu do złożenia zeznania zaakceptowała udostępnione zeznanie bez dokonywania zmian?

Pierwszym sposobem postępowania z udostępnionym przez Szefa KAS zeznaniem jest jego akceptacja bez dokonywania zmian (akceptacji takiej dokonuje się za pośrednictwem portalu podatkowego – zob. art. 45cd ust. 6 u.p.d.o.f.). W przypadku takim – o ile akceptacja nastąpiła przed upływem terminu do złożenia zeznania – zeznanie uznaje się za złożone w dniu dokonania akceptacji (zob. art. 45cd ust. 2 u.p.d.o.f.).