Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Postępowanie z powództwa o zapłatę w razie zarzutu strony pozwanej, że dochodzone roszczenie jest przedawnione (art. 118 k.c.), gdyż jest związane z prowadzeniem przez stronę powodową działalności gospodarczej

Postępowanie z powództwa o zapłatę w razie zarzutu strony pozwanej, że dochodzone roszczenie jest przedawnione (art. 118 k.c.), gdyż jest związane z prowadzeniem przez stronę powodową działalności gospodarczej

Postępowanie z powództwa o zapłatę w razie zarzutu strony pozwanej, że dochodzone roszczenie jest przedawnione (art. 118 k.c.), gdyż jest związane z prowadzeniem przez stronę powodową działalności gospodarczej

Krok: złożenie pozwu w sprawie o zapłatę z tytułu roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zauważyć trzeba, że w obrocie prawnym nie istnieje legalna definicja pojęcia „roszczenia związanego z działalnością gospodarczą”.

Zawarte w art. 118 k.c. określenie „związane z prowadzeniem działalności gospodarcze” jest określeniem bardzo szerokim. Użycie przez ustawodawcę takiego określenia zdaje się sugerować, że chodzi o jakikolwiek związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tego rodzaju interpretacja jest jednak nie do zaakceptowania (por. wyrok SN z dnia 1 października 1998 r., I CKN 288/98, LEX nr 1214900).

Dla kwalifikacji roszczenia jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. nie ma znaczenia prawny charakter leżącego u jego podstaw zdarzenia - może ono być czynnością prawną, czynem niedozwolonym lub jakimkolwiek innym zdarzeniem, nie wyłączając bezpodstawnego wzbogacenia czy korzystania z cudzej rzeczy bez podstawy prawnej - lecz jego związek z działalnością gospodarczą (por. wyrok SA w Łodzi z dnia 9 stycznia 2014 r., I ACa 904/13, LEX nr 1416148).

Uznać należy, że na tle art. 118 k.c. wymaga się, by działalność ta miała charakter stały (powtarzalny) i zawodowy, aby była podporządkowana regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalności gospodarowania, co oznacza założenie efektywności bądź wydajności, by była prowadzona na własny rachunek oraz by polegała na uczestnictwie w obrocie gospodarczym (por. uchwałę składu 7 sędziów z dnia 18 czerwca 1991 r., III CZP 40/91, OSNC 1992, nr 2, poz. 17). Tym samym bez znaczenia pozostaje w tym przypadku forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej.

Związek roszczenia z działalnością gospodarczą istnieje wówczas, gdy przynajmniej wierzyciel jest przedsiębiorcą w chwili dokonywania określonej czynności, a sama czynność pozostaje w normalnym funkcjonalnym związku przyczynowym z tą działalnością, w szczególności gdy została podjęta w celu realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności tego przedsiębiorcy, przy czym czynność ta nie musi należeć do stale podejmowanych czynności typowych ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy ani nie musi mieścić się w ramach przedmiotu prowadzonej przez niego działalności, a więc nie musi być ujęta w statucie lub w rejestrze jako należąca do zakresu działalności przedmiotowej tego przedsiębiorcy (por. wyrok SN z dnia 24 maja 2012 r., II CSK 544/11, IC 2013, nr 7–8, s. 27).

O związku roszczenia z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny decydować okoliczności istniejące w chwili powstania roszczenia, przy czym bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostaje przy tym, czy roszczenie powstało w relacji obustronnie profesjonalnej, czy też profesjonalista (przedsiębiorca) występuje tylko po jednej stronie stosunku prawnego, wystarczy, iż podmiotem gospodarczym jest osoba występująca z roszczeniem (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 15 listopada 2012 r., I ACa 674/12, LEX nr 1236387).

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą wynikać z różnych zdarzeń prawnych, które nie muszą być związane ze stosunkami kontraktowymi przedsiębiorcy. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (w tym: oparte na konstrukcji nienależnego świadczenia) mogą być zakwalifikowane jako pozostające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i w konsekwencji przedawniać się w terminie trzech lat (por. wyrok SN z dnia 6 czerwca 2012 r., III CSK 282/11, LEX nr 1212813).

Jedynie wówczas, gdy czynność nie jest dokonana w celu realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności przedsiębiorcy i pozostaje poza zakresem jego funkcjonowania, nie jest czynnością związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 118 k.c. (por. wyrok SN z dnia 24 maja 2012 r., II CSK 544/11, LEX nr 1212807).

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie kwoty pieniężnej;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zapłatę w razie uzasadnionego zarzutu pozwanego, że poszkodowany powód przyczynił się do powstania szkody;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie od pozwanych solidarne określonej kwoty pieniężnej;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie od pozwanych in solidum określonej kwoty pieniężnej;

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

Krok: badanie właściwości

Pozew powinien zostać złożony do właściwego wydziału (funkcjonalnie powołanego do rozpoznawania określonej kategorii spraw) oraz właściwego sądu.

Jeżeli pozew został skierowany do niewłaściwego wydziału wówczas przewodniczący przekaże go do wydziału właściwego.

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Złożenie pozwu;

Badanie właściwego trybu postępowania;

Badanie podstaw skierowania sprawy do postępowania odrębnego;

Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu;

Badanie właściwości rzeczowej sądu.

Sprawy o zapłatę rozpoznawane są w postępowaniu procesowym zwykłym lub w określonym postępowaniu odrębnym, tj. uproszczonym. W obu tych postępowaniach, gdy istnieją ku temu podstawy, powództwo może zostać rozpoznane w zbiegu z postępowaniem upominawczym albo nakazowym. Zaznaczyć również trzeba, że powód może wnieść pozew do e-sądu, wówczas sprawa zostanie rozpoznana w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Wszczęcie postępowania uproszczonego;

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;

Wszczęcie postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym.