Kaczorowska-Kossowska Iwona, Postępowanie z odpadami komunalnymi w szpitalach

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 6 września 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie z odpadami komunalnymi w szpitalach

Postępowanie z odpadami komunalnymi w szpitalach

Postępowanie z odpadami komunalnymi w szpitalach

Procedura opisuje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie szpitala.

Postępowanie z odpadami komunalnymi w szpitalach szpital szpital wnoszenie opłaty w sposób i terminach ustalonych uchwałą rady gminy wydanie odpadów przedsiębiorcy zajmującemu się ich wywozem, w terminach ustalonych umową lub uchwałą udokumentowanie usuwania odpadów poprzez przedstawienie umowy z przedsiębiorcą i dowodów uiszczenia opłat ustalenie zasad segregowania odpadów i dodatkowych warunków gospodarowania odpadami ustalenie wysokości opłaty złożenie deklaracji w ustawowym terminie samodzielne przetwarzanie odpadów zdefiniowanie odpadów komunalnych czy podmiot leczniczy zamierza samodzielnie przetwarzać odpady? zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów czy podmiot leczniczy mający siedzibę w danej gminie korzysta z ulg w związku z opłatami za odbieranie odpadów komunalnych? zapoznanie z brzmieniem uchwały właściwej rady gminy spełnienie ewentualnych dodatkowych warunków tak nie tak nie

Krok: zdefiniowanie odpadów komunalnych

Odpady komunalne wytwarzane w szpitalach, w przeciwieństwie do odpadów medycznych i niebezpiecznych, nie podlegają szczególnej regulacji prawnej. Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797)) - dalej u.o. - nie różnicują zasadniczo sposobów postępowania z odpadami komunalnymi według miejsca, gdzie je wytworzono - np. w „zwykłym” przedsiębiorstwie czy podmiocie leczniczym. Zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie, odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości (art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.).

Krok: zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów

Ustawodawca wskazuje wszystkim wytwórcom odpadów, jaką hierarchię sposobów postępowania z nimi powinni stosować. Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.o. każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk ten polegać ma przede wszystkim na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddaniu innym procesom odzysku. Te odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, posiadacz ma obowiązek unieszkodliwić. Unieszkodliwianiu poddaje się dopiero te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Dopiero odpady, których unieszkodliwienie było niemożliwe, mogą być składowane.