Klatka Jędrzej, Postępowanie z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami zielonymi

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 5 września 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami zielonymi

Postępowanie z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami zielonymi

Postępowanie z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami zielonymi

W przypadku odpadów zielonych przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują, że po ich odbiorze od właścicieli nieruchomości należy przewieźć je do instalacji, które posiadają status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Postępowanie z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami zielonymi przedsiębiorca przedsiębiorca w regionie nie ma regionalnej instalacji zawiezienie odpadów do regionalnej instalacji zwiezienie odpadów do instalacji zastępczej odebranie od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych możliwe sytuacje regionalna instalacja jest zdolna do przyjęcia odpadów regionalna instalacja nie ma wolnych mocy przerobowych regionalna instalacja uległa awarii

Krok: odebranie od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych

W przypadku niektórych rodzajów odpadów komunalnych, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują, że po ich odbiorze od właścicieli nieruchomości należy przewieźć je do konkretnych instalacji, tj. takich, które posiadają status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dotyczy to m.in. odpadów zielonych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 u.o., odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Jest to zazwyczaj skoszona trawa, gałęzie i liście.

Odpady te nie mogą zostać przewiezione do dowolnej instalacji do przetwarzania odpadów, nawet jeśli inne instalacje byłyby zlokalizowane bliżej bądź koszt zagospodarowania w nich odpadów byłby niższy. Przetwarzanie tego typu odpadów musi odbywać się w instalacjach spełniających określone, podwyższone wymagania.

Krok: możliwe sytuacje

Zagospodarowaniem (przetwarzaniem) odpadów zielonych mogą zajmować się instalacje, które posiadają status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów (z wyjątkami na rzecz instalacji zastępczych, o czym niżej).

Regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych definiuje art. 35 ust. 6 u.o.

Przepisy przewidują trzy rodzaje regionalnych instalacji:

1) do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - są to tzw. instalacje MBP (do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych);

2) do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów - kompostownie;

3) do przetwarzania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - składowiska.

Dana instalacja uzyskuje status instalacji regionalnej dopiero po wpisaniu jej do uchwały sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jako instalacji regionalnej do przetwarzania konkretnego rodzaju odpadów, wymienionych w art. 35 ust. 6 pkt 1–3 u.o. (por. art. 38 ust. 2 pkt 2 u.o.). Uchwały takie podejmuje każdy sejmik województwa, co oznacza, że każde województwo ma własne instalacje regionalne.

Wpis do uchwały następuje na wniosek podmiotu prowadzącego daną instalację.

Co również istotne, każde województwo podzielone jest na tzw. regiony gospodarki odpadami komunalnymi (podział na regiony następuje w drodze ww. uchwały sejmiku). Do każdego regionu przypisane są oddzielne instalacje regionalne. Podział na regiony ma bardzo istotne znaczenie, bowiem odpady zielone zebrane na terenie konkretnego regionu mogą trafić tylko do instalacji regionalnej przypisanej w uchwale do tego regionu. Istnieje zakaz przetwarzania tego typu odpadów poza regionem, w którym powstały.

Jak wskazano wyżej, odpady zielone powinny co do zasady trafić do regionalnej instalacji, jednak w niektórych przypadkach odpady te można przekazać do tzw. instalacji zastępczych, które mogą przyjmować odpady wtedy, gdy przetworzenie ich w instalacji regionalnej jest niemożliwe, tj. wtedy gdy:

1) regionalna instalacja nie ma wolnych mocy przerobowych;

2) regionalna instalacja uległa awarii;

3) w regionie nie ma wyznaczonej regionalnej instalacji.

Instalacje zastępcze wymienione są w uchwale sejmiku w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Bez wpisu do uchwały dana instalacja nie może działać jako instalacja zastępcza, tak samo jak instalacja regionalna, co oznacza, że wpis do uchwały instalacji regionalnych i zastępczych ma charakter konstytutywny (tak też m.in. NSA w wyroku z dnia 24 maja 2016 r., II OSK 1481/15). Podobnie jak instalacje regionalne, instalacje zastępcze przypisane są do konkretnego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Instalacjami zastępczymi do przetwarzania odpadów zielonych są te kompostownie, które nie spełniają wymagań dla instalacji regionalnych.