Kędziora Robert, Postępowanie wyjaśniające

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Postępowanie wyjaśniające

Postępowanie wyjaśniające

Postępowanie wyjaśniające

Kodeks postępowania administracyjnego posługuje się pojęciem „postępowania wyjaśniającego” i „postępowania dowodowego” zamiennie (por. np. art. 35 § 3 i art. 95 § 1 k.p.a.). Należy podkreślić, że postępowanie dowodowe nie stanowi wyodrębnionej fazy procesu administracyjnego i może być prowadzone do momentu wydania decyzji administracyjnej. Ponieważ organ związany jest stanem faktycznym istniejącym w dniu orzekania, dowody można w zasadzie przeprowadzać aż do momentu wydania decyzji (podobnie NSA w wyroku z dnia 21 czerwca 1988 r., SA/Lu 151/88, ONSA 1988, nr 2, poz. 72, LEX nr 10017).

Postępowanie wyjaśniające strona strona odebranie zawiadomienia odebranie zawiadomienia o przeprowadzanych dowodach wniosek dowodowy organ organ oświadczenie strony fakt znany powszechnie fakt znany organowi z urzędu zawiadomienie strony oględziny zeznania świadka czy domniemanie zostało obalone? wybór formy postępowania wyjaśniającego czy mimo wyczerpania możliwości dowodowych pozostały niewyjaśnione fakty? postępowanie “gabinetowe” postanowienie odmawiające przeprowadzenia dowodu przypadki, w których nie jest wymagane przeprowadzenie dowodu ocena zasadności wniosku dowodowego postanowienie o przeprowadzeniu dowodu inny dowód niesprzeczny z prawem czyja inicjatywa dowodowa? umożliwienie stronie wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego czy okoliczność wymaga udowodnienia? skorzystanie z pomocy innego organu domniemanie opinia biegłego dokument uznanie okoliczności za wyjaśnioną rozprawa administracyjna odebranie wniosku dowodowego przeprowadzenie określonych dowodów ocena dowodów określona okoliczność wymaga wyjaśnienia przesłuchanie strony czy dowód może przeprowadzić organ prowadzący postępowanie? uprawdopodobnienie tak nie tak nie zasadny niezasadny organu strony tak nie dowody niewiarygodne dowody wiarygodne tak nie

Krok: określona okoliczność wymaga wyjaśnienia

W postępowaniu administracyjnym obowiązkiem organu jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla sprawy. Organ musi więc podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 7 k.p.a.), przy czym czynności te muszą być zgodne z przepisami procesowymi. Natomiast o tym, jakie okoliczności mają znaczenie dla sprawy, a więc jakie okoliczności uczynić przedmiotem postępowania wyjaśniającego, decydują już normy prawa materialnego (wyrok NSA z dnia 20 września 2011 r., II GSK 870/10, LEX nr 1068887).

Krok: czy okoliczność wymaga udowodnienia?

Regułą jest konieczność oparcia ustaleń faktycznych na zebranym materiale dowodowym. Czasem jednak dopuszczalne jest dokonanie ustaleń bez konieczności przeprowadzenia sformalizowanego postępowania dowodowego. Taką też możliwość należy rozważyć w pierwszej kolejności.