Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autor:

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego.

Procedura przedstawia zasady i tryb składania przez świadczeniodawcę skargi do sądu administracyjnego na decyzję dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydaną po ponownym rozpoznaniu sprawy z odwołania na rozstrzygnięcie komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Krok: postępowanie odwoławcze

Krok: decyzja administracyjna dyrektora OW NFZ wydana po rozpatrzeniu sprawy z odwołania bądź po ponownym rozpatrzeniu sprawy

Po rozpoznaniu sprawy z odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bądź też z wniosku o ponowne rozpatrzenie odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzący postępowanie administracyjne wydaje decyzję administracyjną w sprawie. (art. 154 ust. 3 lub art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.). Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania (dotyczy decyzji wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 u.ś.o.z.), a także podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi administracyjnej. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, uzasadnienie prawne zaś - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa (art. 107 k.p.a.).

UWAGA:

Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację