Paszkowski Artur, Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autor:

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego.

Procedura przedstawia zasady i tryb składania przez świadczeniodawcę skargi do sądu administracyjnego na decyzję dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydaną po ponownym rozpoznaniu sprawy z odwołania na rozstrzygnięcie komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - skarga do sądu administracyjnego wojewódzki sąd administracyjny wojewódzki sąd administracyjny rozstrzygnięcie sprawy odebranie skargi czy skargę odrzucono? zakończenie postępowania świadczeniodawca świadczeniodawca wniesienie skargi kasacyjnej odebranie decyzji złożenie skargi do sądu administracyjnego dyrektor OW NFZ dyrektor OW NFZ odebranie skargi przekazanie skargi postępowanie odwoławcze wysłanie decyzji decyzja administracyjna dyrektora OW NFZ wydana po rozpatrzeniu sprawy z odwołania bądź po ponownym rozpatrzeniu sprawy możliwe działania zakończenie postępowania tak nie uwzględnienie skargi nieuwzględnienie skargi

Krok: postępowanie odwoławcze

Krok: decyzja administracyjna dyrektora OW NFZ wydana po rozpatrzeniu sprawy z odwołania bądź po ponownym rozpatrzeniu sprawy

Po rozpoznaniu sprawy z odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bądź też z wniosku o ponowne rozpatrzenie odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzący postępowanie administracyjne wydaje decyzję administracyjną w sprawie. (art. 154 ust. 3 lub art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.). Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania (dotyczy decyzji wydawanych w trybie art. 154 ust. 3 u.ś.o.z.), a także podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi administracyjnej. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, uzasadnienie prawne zaś - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa (art. 107 k.p.a.).

UWAGA:

Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.