Wiśniewski Paweł, Postępowanie w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Postępowanie w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Postępowanie w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu (art. 926 § 1 k.c.). Możliwa jest przy tym sytuacja, w której do części spadku następuje dziedziczenie ustawowe, a do pozostałej części spadku dziedziczenie testamentowe (art. 926 § 3 k.c.). Niniejszym schematem objęto sytuację typową, w której dziedziczenie testamentowe dotyczy całości spadku.

Postępowanie w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu uczestnicy postępowania uczestnicy postępowania możliwy sposób zachowania brak reakcji zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych wniosku zwrot wniosku doręczenie wniosku uczestnikom postępowania badanie czy wniosek podlega odrzuceniu badanie formalne wniosku możliwy sposób rozstrzygnięcia wydanie postanowienia możliwy przebieg postępowania stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu przeprowadzenie postępowania dowodowego odrzucenie wniosku po zamknięciu rozprawy wnioskodawca wnioskodawca zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu nieusunięte usunięte podlega nie podlega nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Należycie sformułowany wniosek powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), a w szczególności powinien zawierać:

– oznaczenie spadkodawcy (imię i nazwisko), po którym ma nastąpić stwierdzenie nabycia spadku,

– datę i miejsce zgonu spadkodawcy,

– wskazanie ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić - miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 187 § 1 pkt 2 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 628 k.p.c.),

– wymienienie uczestników postępowania, tj. osób, których praw dotyczy wynik postępowania (art. 126 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 510 § 1 k.p.c.).

Nie jest natomiast konieczne wskazywanie osób, które odziedziczyły spadek, albowiem sąd z urzędu bada, kto jest spadkobiercą (art. 670 k.p.c.) i stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 § 1 k.p.c.).

Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł (art. 49 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.).

Niezbędne koszty postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego obejmują oprócz kosztów sądowych oraz kosztów nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony, także wydatki oraz wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego (art. 98 § 3 i art. 99 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, bądź opłaty maksymalnej w razie udzielenia pomocy prawnej z urzędu, wynosi 120 zł, chyba że przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu, albowiem wówczas wysokość minimalnej stawki wynosi 720 zł (w wypadku adwokatów - przepis § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1800) bądź przepis § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801), a w wypadku radców prawnych - przepis § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)) bądź przepis § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)).

Krok: badanie czy wniosek podlega odrzuceniu