Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania

Krok: informacja o niewykonaniu/ nieprawidłowym wykonaniu zobowiązania przez dłużnika

W myśl art. 471 k.c., dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda). W sytuacji, gdy strona nie wykonała umowy, uchylenie się przez nią od zapłaty należnego drugiej stronie umowy z tego tytułu odszkodowania (art. 471 k.c.) może nastąpić jedynie tylko wówczas, gdy dochodzenie przez poszkodowanego odszkodowania stanowi czynienie ze swego prawa użytku, które jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.) - por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2005 r., V CK 648/04, LEX nr 380939.

Odszkodowanie za niewykonanie umowy jest świadczeniem mającym powetować szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem lub zaniechaniem dłużnika. Ma ono zatem wyrównać uszczerbek majątkowy spowodowany niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika.

Obowiązek odszkodowawczy dłużnika ogranicza się do następstw, które w chwili zawarcia umowy były do przewidzenia w normalnym toku rzeczy, oraz tych, które można było rozsądnie przewidzieć na podstawie wiedzy o szczególnych okolicznościach danego przypadku.

Uzasadnieniem odpowiedzialności dłużnika jest niezachowanie należytej staranności, a więc w konsekwencji odpowiada on za winę w postaci niedbalstwa (W. Czachórski, Uwagi o rażącym niedbalstwie [w:] Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego, pod red. J. Błeszyńskiego, J. Rajskiego, M. Safjana, E. Skowrońskiej, Warszawa 1994, s. 167). Standard należytej staranności w wykonaniu zobowiązania określa art. 355 k.c., przy czym od dłużników będących przedsiębiorcami należy przy spełnianiu zobowiązania oczekiwać staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności (por. W.J. Katner, Glosa do wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2004 r., I CK 599/03, OSP 2005, z. 4, poz. 57).

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania pozwany pozwany brak reakcji możliwy sposób zachowania zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający doręczenie pozwu pozwanemu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wyznaczenie posiedzenia niejawnego otrzymanie pozwu badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu wyznaczenie rozprawy albo posiedzenia możliwy przebieg postępowania badanie właściwości badanie formalne pozwu możliwy sposób rozstrzygnięcia po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku uwzględnienie powództwa możliwy przebieg postępowania wydanie wyroku zaocznego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie informacja o niewykonaniu/ nieprawidłowym wykonaniu zobowiązania przez dłużnika złożenie pozwu w sprawie o zapłatę odszkodowania nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu w sprawie o zapłatę odszkodowania

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu,

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie kwoty pieniężnej.