Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa obejmującego roszczenie przedawnione (art. 117 § 2 k.c.)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa obejmującego roszczenie przedawnione (art. 117 § 2 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa obejmującego roszczenie przedawnione (art. 117 § 2 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa obejmującego roszczenie przedawnione (art. 117 § 2 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa obejmującego roszczenie przedawnione (art. 117 § 2 k.c.) pozwany pozwany brak reakcji możliwy sposób zachowania zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający doręczenie pozwu pozwanemu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wyznaczenie posiedzenia niejawnego otrzymanie pozwu badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu wyznaczenie rozprawy albo posiedzenia możliwy przebieg postępowania badanie właściwości badanie formalne pozwu czy pozwany podniósł skutecznie zarzut przedawnienia? po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku uwzględnienie powództwa możliwy przebieg postępowania wydanie wyroku zaocznego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie złożenie pozwu w sprawie o zapłatę tak nie nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu w sprawie o zapłatę

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie kwoty pieniężnej;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zapłatę w razie uzasadnionego zarzutu pozwanego, że poszkodowany powód przyczynił się do powstania szkody;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie od pozwanych solidarne określonej kwoty pieniężnej;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie od pozwanych in solidum określonej kwoty pieniężnej;

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

Krok: badanie właściwości

Pozew powinien zostać złożony do właściwego wydziału (funkcjonalnie powołanego do rozpoznawania określonej kategorii spraw) oraz właściwego sądu.

Jeżeli pozew został skierowany do niewłaściwego wydziału wówczas przewodniczący przekaże go do wydziału właściwego.

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Złożenie pozwu;

Badanie właściwego trybu postępowania;

Badanie podstaw skierowania sprawy do postępowania odrębnego;

Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu;

Badanie właściwości rzeczowej sądu.

Sprawy o zapłatę rozpoznawane są w trybie procesowym. Sprawa może zostać rozpoznana w postępowaniu procesowym „zwykłym” albo w postępowaniu odrębnym uproszczonym. W obu tych trybach, powództwo może zostać rozpoznane w zbiegu z postępowaniem upominawczym albo nakazowym (jeżeli istnieją ku temu podstawy). Powód może ponadto wnieść pozew do e-sądu, wówczas sprawa zostanie rozpoznana w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Wszczęcie postępowania uproszczonego;

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;

Wszczęcie postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym.