Bełczącki Robert Marek, Postępowanie w sprawie z powództwa o zmianę - na podstawie art. 3571 § 1 k.c. - treści stosunku prawnego przez zmianę wysokości świadczenia pieniężnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o zmianę - na podstawie art. 3571 § 1 k.c. - treści stosunku prawnego przez zmianę wysokości świadczenia pieniężnego

Postępowanie w sprawie z powództwa o zmianę - na podstawie art. 3571 § 1 k.c. - treści stosunku prawnego przez zmianę wysokości świadczenia pieniężnego

Postępowanie w sprawie z powództwa o zmianę - na podstawie art. 3571 § 1 k.c. - treści stosunku prawnego przez zmianę wysokości świadczenia pieniężnego

Krok: potrzeba wniesienia pozwu o zasądzenie kwoty pieniężnej

Dopuszczalność sądowej ingerencji w umowny stosunek obligacyjny łączący strony jest usprawiedliwiona nadzwyczajnymi okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 k.c. Zgodnie bowiem z  regułą obowiązkiem dłużnika jest wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią, bez względu na okoliczności, które zaistniały po jego powstaniu.

W myśl art. 3571 § 1 k.c., jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Artykuł 3571 § 1 k.c. nie wyłącza z zakresu swego stosowania jakiegokolwiek rodzaju umowy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2011 r., I CSK 727/10, LEX nr 1043967; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1991 r., III CZP 122/91, LEX nr 28707).

Niewykluczone jest zastosowanie art. 3571 § 1 k.c. względem zobowiązań pozaumownych (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1994 r., III CZP 120/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 55, LEX nr 4152), w szczególności w drodze analogii do zobowiązań spadkowych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1992 r., III CZP 144/92, LEX nr 5374).

Postępowanie w sprawie z powództwa o zmianę - na podstawie art. 3571 § 1 k.c. - treści stosunku prawnego przez zmianę wysokości świadczenia pieniężnego pozwany pozwany brak odpowiedzi możliwe zachowania zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający doręczenie pozwu pozwanemu zwrot pozwu otrzymanie pozwu badanie czy pozew nie podlega odrzuceniu nadanie sprawie dalszego biegu wyznaczenie rozprawy usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu badanie właściwości sądu badanie zachowania wymagań formalnych i fiskalnych pozwu czy powództwo zasługuje na uwzględnienie? po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku uwzględnienie powództwa możliwy przebieg postępowania wydanie wyroku zaocznego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie potrzeba wniesienia pozwu o zasądzenie kwoty pieniężnej wniesienie pozwu nie tak nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania spc/kpc.a130.01

Krok: wniesienie pozwu

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz - przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu.

Żądanie, o którym mowa w art. 3571 § 1 k.c., pozwany może zgłosić jedynie w pozwie wzajemnym (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2001 r., III CZP 54/00, OSNC 2001, nr 10, poz. 145, LEX nr 46093).

Patrz: Wytoczenie powództwa wzajemnego.