Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o zapłatę w razie uzasadnionego zarzutu pozwanego, że poszkodowany powód przyczynił się do powstania szkody (art. 362 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa o zapłatę w razie uzasadnionego zarzutu pozwanego, że poszkodowany powód przyczynił się do powstania szkody (art. 362 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa o zapłatę w razie uzasadnionego zarzutu pozwanego, że poszkodowany powód przyczynił się do powstania szkody (art. 362 k.c.)

Krok: potrzeba złożenia pozwu w sprawie o zasądzenie odszkodowania

W myśl art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

Patrz także przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie w sprawie z powództwa o dokonanie - na podstawie art. 3571 k.c. - modyfikacji treści stosunku prawnego przez zmianę wysokości świadczenia pieniężnego.

W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, w następstwie którego wierzyciel poniósł szkodę, dłużnik zobowiązany jest do jej naprawienia (art. 471 k.c.).

Patrz także przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

Co do zasady dłużnik odpowiada za wyrządzoną szkodę w całości. Wyjątkiem od tej zasady jest regulacja zawarta w art. 362 k.c. W myśl tego przepisu, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Przepis art. 362 k.c. nie ma zastosowania, jeżeli szkoda jest wyłącznie następstwem czynu (działania, zaniechania) samego poszkodowanego.

Artykuł 362 k.c. ma także zastosowanie wobec profesjonalistów (por. wyrok SN z dnia 15 października 1997 r., III CKN 211/97, OSNC 1998, nr 3, poz. 46).

Artykuł 362 k.c. ma zastosowanie w przypadku odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, i do innych stanów faktycznych, będących źródłem obowiązku naprawienia szkody (por. T. Wiśniewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz pod red. J. Gudowskiego, Zobowiązania, t. III, cz. 1, Warszawa 2013, s. 94). W doktrynie wskazuje się, że art. 362 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia mienia (por. T. Wiśniewski, op. cit. s. 94), poza sytuacją, w której szkodę wyrządził mu ubezpieczony lub ubezpieczający (uzasadnienie uchwały SN z dnia 26 września 1996 r., III CZP 108/96, OSNC 1997, nr 2, poz. 15).

Krok: złożenie pozwu w sprawie o zapłatę odszkodowania

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie kwoty pieniężnej;

Postępowanie w sprawie z powództwa wierzyciela o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację