Postępowanie w sprawie z powództwa o ustalenie nieważności umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą (art. 189 k.p.c. i... - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa o ustalenie nieważności umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą (art. 189 k.p.c. i art. 58 § 1 k.c.)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o ustalenie nieważności umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą (art. 189 k.p.c. i art. 58 § 1 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa o ustalenie nieważności umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą (art. 189 k.p.c. i art. 58 § 1 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa o ustalenie nieważności umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą (art. 189 k.p.c. i art. 58 § 1 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa o ustalenie nieważności umowy ze względu na niezgodność jej celu z ustawą (art. 189 k.p.c. i art. 58 § 1 k.c.) pozwany pozwany brak reakcji możliwy sposób zachowania zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający doręczenie pozwu pozwanemu badanie dopuszczalności wniesienia powództwa nadanie pismu dalszego biegu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu otrzymanie pozwu badanie formalne pozwu odrzucenie pozwu wyznaczenia rozprawy albo posiedzenia badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu badanie właściwości zwrot pozwu czy ustalono, że umowa zmierza do obejścia ustawy? po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku uwzględnienie powództwa możliwy przebieg postępowania powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie wniesienie pozwu jeżeli nie jeżeli tak niedopuszczalne dopuszczalne nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie pozwu

W myśl art. 58 § 1 k.c. czynność prawna mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

Nieważność czynności prawnej następuje ex tunc, z mocy prawa. Dopuszczalne jest jednak powództwo o ustalenie nieważności czynności prawnej, z uwagi na fakt, iż zmierza ona do obejścia ustawy. W praktyce z powództwem o ustalenie nieważności umowy z uwagi na fakt, że zmierza ona do obejścia ustawy, wytacza jedna ze stron tej umowy.

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu;

Wytoczenie powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego.

Bezprzedmiotowe jest postępowanie mające na celu unieważnienie postanowień umów zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami, które są nieważne z mocy prawa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2014 r., III SK 83/13, M. Prawn. 2014, nr 19, poz. 1004).

Krok: badanie właściwości

Pozew powinien zostać złożony do właściwego wydziału (funkcjonalnie powołanego do rozpoznawania określonej kategorii spraw) oraz właściwego sądu.

Jeżeli pozew został skierowany do niewłaściwego wydziału wówczas przewodniczący przekaże go do wydziału właściwego.

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Złożenie pozwu;

Badanie właściwego trybu postępowania;

Badanie podstaw skierowania sprawy do postępowania odrębnego;

Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu;

Badanie właściwości rzeczowej sądu.