Wiśniewski Jarosław T., Postępowanie w sprawie z powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Postępowanie w sprawie z powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Postępowanie w sprawie z powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Postępowanie w sprawie z powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej pozwany pozwany możliwy sposób zachowania brak reakcji zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu doręczenie pozwu pozwanemu badanie czy pozew podlega odrzuceniu badanie formalne pozwu wydanie wyroku po zamknięciu rozprawy możliwy przebieg postępowania oddalenie powództwa możliwy sposób rozstrzygnięcia uwzględnienie powództwa wydanie wyroku zaocznego odrzucenie pozwu przeprowadzenie postępowania dowodowego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie wniesienie pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nieusunięte usunięte podlega nie podlega nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali, które wchodzą w skład danej nieruchomości (art. 6 ustawy o własności lokali - tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm. - dalej u.w.l.).

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych (należących do dotychczasowego właściciela) nie jest wyższa niż siedem, a więc w wypadku tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności (art. 19 u.w.l.). W wypadku tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej, a więc w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych przekracza siedem, właściciele lokali mogą podejmować uchwały w następujących kwestiach:

– zmiany ustalonego w trybie art. 18 ust. 1 u.w.l. sposobu zarządu nieruchomością wspólną (art. 18 ust. 2a u.w.l.),

– wyboru jednoosobowego lub wieloosobowego zarządu (art. 20 ust. 1 u.w.l.),

– wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz udzieleniu zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu (art. 22 ust. 2 u.w.l.),

– wyrażenia zgody na połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu (art. 22 ust. 4 u.w.l.),

– udzielenia absolutorium zarządowi lub zarządcy (art. 29 ust. 2 u.w.l.).

Uchwały właścicieli lokali podejmowane są na zebraniu, w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd lub w sposób mieszany, tj. częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów (art. 23 ust. 1 u.w.l.).

Żądanie pozwu złożonego w celu zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej powinno zawierać:

– żądanie uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej (zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2001 r., V CZ 4/01, OSNC 2001, nr 7–8, poz. 124) w całości lub w części; w razie częściowego zaskarżenia uchwały należy dokładnie oznaczyć zaskarżony zakres; nie ma przy tym przeszkód, aby jednym pozwem zaskarżyć kilka uchwał wspólnoty mieszkaniowej);

– przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających - zdaniem powoda - uchylenie zaskarżonej uchwały.

O majątkowym bądź niemajątkowym charakterze sprawy z powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej decyduje przedmiot zaskarżonej uchwały. Jeśli sprawa ma charakter majątkowy, w pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu (art. 19 § 2 oraz art. 1261 § 1 k.p.c.). Na ogół będzie ona odpowiadać wartości udziału w nieruchomości wspólnej, przysługującemu właścicielowi lokalu, który zaskarżył uchwałę wspólnoty mieszkaniowej (zob. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r., III CZP 111/05, OSN 2006, nr 11, poz. 183).

Właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd okręgowy (art. 17 pkt 42 k.p.c.).

Pozew podlega opłacie stałej w wysokości 200 złotych (art. 27 pkt 9 u.k.s.c.).

W wypadku zaskarżenia jednym pozwem kilku uchwał wspólnoty mieszkaniowej pobiera się wielokrotność wskazanej opłaty (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2004 r., IV CK 407/04, LEX nr 1615075).

Niezbędne koszty procesu strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego obejmują oprócz kosztów sądowych oraz kosztów nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony, także wydatki oraz wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego (art. 98 § 3 i art. 99 k.p.c.).

Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, bądź opłaty maksymalnej w razie udzielenia pomocy prawnej z urzędu, wynosi 360 zł (w wypadku adwokatów – przepis § 8 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1800) bądź przepis § 14 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801), a w wypadku radców prawnych – przepis § 8 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)) bądź przepis § 14 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)).Objęcie jednym pozwem żądania uchylenia kilku uchwał nie ma wpływu na wysokość stawki minimalnej wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 40/09, OSNC 2010, nr 2, poz. 26).

Krok: badanie czy pozew podlega odrzuceniu