Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa o separację (brak zgodnego wniosku stron)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o separację (brak zgodnego wniosku stron)

Postępowanie w sprawie z powództwa o separację (brak zgodnego wniosku stron)

Postępowanie w sprawie z powództwa o separację (brak zgodnego wniosku stron)

Krok: potrzeba złożenia pozwu o separację

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Przesłanką zatem do wystąpienia o orzeczenie separacji jest zupełny rozkład pożycia, podczas gdy przesłanką rozwodu jest trwałość tego rozkładu. Separacja stanowi zatem swoistego rodzaju okres przejściowy dla małżonków, którzy w jej toku mogą ponownie nawiązać więzi małżeńskie.

Postępowanie w sprawie z powództwa o separację (brak zgodnego wniosku stron) pozwany pozwany zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie brak reakcji możliwy sposób zachowania sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wyznaczenie rozprawy otrzymanie pozwu badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu doręczenie odpisu pozwu pozwanemu badanie właściwości sądu badanie formalne pozwu istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego podjęcie postępowania czy złożono wniosek o podjęcie postępowania? możliwy przebieg postępowania oddalenie wniosku przeprowadzenie postępowania dowodowego wydanie wyroku w sprawie o rozwód brak widoków na utrzymanie pożycia małżeńskiego możliwy przebieg postępowania wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania umorzenie postępowania w toku postępowania czy pozew zasługuje na uwzględnienie? przeprowadzenie rozprawy po zamknięciu rozprawy uwzględnienie wniosku czy powód stawił się na rozprawę? wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania powód powód potrzeba złożenia pozwu o separację złożenie pozwu w sprawie o separację nie tak nieusunięte usunięte nie tak nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu w sprawie o separację

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie: Złożenie pozwu.