Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa o rozwód

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o rozwód

Postępowanie w sprawie z powództwa o rozwód

Postępowanie w sprawie z powództwa o rozwód

Postępowanie w sprawie z powództwa o rozwód pozwany pozwany zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie brak reakcji możliwy sposób zachowania sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wyznaczenie rozprawy otrzymanie pozwu badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu doręczenie odpisu pozwu pozwanemu badanie właściwości sądu badanie formalne pozwu istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego podjęcie postępowania czy złożono wniosek o podjęcie postępowania? możliwy przebieg postępowania oddalenie powództwa przeprowadzenie postępowania dowodowego wydanie wyroku w sprawie o rozwód brak widoków na utrzymanie pożycia małżeńskiego możliwy przebieg postępowania wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania umorzenie postępowania w toku postępowania czy orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne? przeprowadzenie rozprawy po zamknięciu rozprawy uwzględnienie powództwa czy powód stawił się na rozprawę? wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania powód powód potrzeba złożenia pozwu o rozwód złożenie pozwu w sprawie o rozwód nie tak nieusunięte usunięte nie tak nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu w sprawie o rozwód

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie: Złożenie pozwu.

Krok: badanie właściwości sądu

Pozew powinien zostać złożony do właściwego wydziału (funkcjonalnie powołanego do rozpoznawania określonej kategorii spraw) oraz właściwego sądu.

Jeżeli pozew został skierowany do niewłaściwego wydziału wówczas przewodniczący przekaże go do wydziału właściwego.

Patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schematach:

Złożenie pozwu,

Badanie właściwego trybu postępowania,

Badanie podstaw skierowania sprawy do postępowania odrębnego,

Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu,

Badanie właściwości rzeczowej sądu.

Sprawy o rozwód, w pierwszej instancji, rozpoznawane są przez sąd okręgowy (art. 17 pkt 1 k.p.c.).

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 k.p.c.).