Wiśniewski Jarosław T., Postępowanie w sprawie z powództwa o przywrócenie utraconego posiadania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o przywrócenie utraconego posiadania

Postępowanie w sprawie z powództwa o przywrócenie utraconego posiadania

Postępowanie w sprawie z powództwa o przywrócenie utraconego posiadania

Postępowanie w sprawie z powództwa o przywrócenie utraconego posiadania pozwany pozwany możliwy sposób zachowania brak reakcji zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu doręczenie pozwu pozwanemu badanie czy pozew podlega odrzuceniu badanie formalne pozwu wydanie wyroku po zamknięciu rozprawy możliwy przebieg postępowania oddalenie powództwa możliwy sposób rozstrzygnięcia uwzględnienie powództwa wydanie wyroku zaocznego odrzucenie pozwu przeprowadzenie postępowania dowodowego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie wniesienie pozwu o przywrócenie utraconego posiadania nieusunięte usunięte podlega nie podlega nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie pozwu o przywrócenie utraconego posiadania

Legitymowanym czynnie do wytoczenia powództwa posesoryjnego, a więc realizującego wynikające z art. 344 § 1 k.c. roszczenie o przywrócenie utraconego posiadania, jest każdy posiadacz (zarówno samoistny, jak i zależny).

Ochrona posesoryjna nie przysługuje natomiast dzierżycielowi, a więc osobie, która władała faktycznie rzecz za kogoś innego (art. 338 k.c.). Roszczenie z art. 344 § 1 k.c. nie przysługuje więc przykładowo wykonawcy robót budowlanych, gdyż nie jest on posiadaczem terenu (placu) budowy przekazanego mu przez inwestora (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 grudnia 1990 r., I CR 750/90, OSNC 1992, nr 5, poz. 81).

Roszczenie o przywrócenie utraconego posiadania można kierować nie tylko wobec naruszyciela, a również przeciwko osobie, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, a więc osobie, która zyskała w wyniku naruszenia wprost lub pośrednio, doraźnie albo dopiero w pewnej perspektywie czasowej. Inicjatywa, wola, a nawet wiedza tej osoby pozostaje bez znaczenia, podobnie jak poczucie odniesionej korzyści, chodzi bowiem o korzyść w kategoriach obiektywnych (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 24 czerwca 1993 r., III CZP 82/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 11).

Żądanie pozwu, którego przedmiotem jest przywrócenie utraconego posiadania, powinno zawierać:

– określenie rzeczy w sposób umożliwiający jej identyfikację; w wypadku nieruchomości wskazane jest podanie jej lokalizacji, a także numeru księgi wieczystej bądź zbioru dokumentów; w wypadku rzeczy ruchomych pomocne może być wskazanie numeru indywidualizującego (numeru seryjnego, numeru rejestracyjnego pojazdu itp.);

– sformułowane żądanie, aby pozwany wydał rzecz powodowi,

– powołanie w się w uzasadnieniu na fakt posiadania i jego naruszenia; powództwo o ochronę naruszonego posiadania nie może bowiem opierać się na prawie podmiotowym powoda; wyraźne określenie, że podstawą powództwa jest fakt naruszenia posiadania jest istotny, gdyż uprawnienie do żądania wydania rzeczy przysługuje zwykle właścicielowi (art. 222 § 1 k.c.), a może wynikać także ze stosunku obligacyjnego, np. najmu (zob. art. 675 § 1 k.c.).

Pomimo że sprawa z powództwa posesoryjnego jest sprawą o prawa majątkowe w pozwie nie trzeba podawać wartości przedmiotu sporu, albowiem nie zależy od niej właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego (art. 1261 § 1 k.p.c.). Właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest bowiem zawsze sąd rejonowy (art. 17 pkt 4 k.p.c.), pozew podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 7 u.k.s.c.), a skarga kasacyjna jest niedopuszczalna (art. 3982 § 2 pkt 1 k.p.c.).

Wartość przedmiotu sprawy nie ma również wpływu na wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, bądź opłaty maksymalnej w wypadku udzielenia pomocy prawnej z urzędu, która jest stała i wynosi 320 zł (w wypadku adwokatów - przepis § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1800) bądź przepis § 11 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801), a w wypadku radców prawnych - przepis § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)) bądź § 11 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)).

Krok: badanie czy pozew podlega odrzuceniu