Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia (art. 4171 § 2 k.c.)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia (art. 4171 § 2 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia (art. 4171 § 2 k.c.)

Postępowanie w sprawie z powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia (art. 4171 § 2 k.c.)

Krok: informacja o wydaniu prawomocnego orzeczenia, które wywołało szkodę

Artykuł 4171 § 2 k.c. reguluje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego z prawem aktu indywidualnego (prawomocne orzeczenie, ostateczna decyzja administracyjna).

Podstawy roszczeń odszkodowawczych nie może stanowić orzeczenie nieprawomocne, czy nieostateczna decyzja, nawet wadliwe, które zostało następnie skorygowane przez instancję odwoławczą. Odmienna ocena godzi w zasadę instancyjności postępowania, ponadto może prowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć w toku instancji i w procesie odszkodowawczym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2007 r., II CSK 523/06, LEX nr 253425). Przywołane orzeczenie wyraża zasadę, albowiem jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r., V CSK 176/05 (LEX nr 230466) o istnieniu podstaw do odpowiedzialności Skarbu Państwa za wadliwą decyzję nieostateczną można mówić wyjątkowo, jedynie w przypadku gdy narusza ona prawo w sposób rażący.

Odpowiedzialność odszkodowawcza, o której mowa w tym przepisie, uzależniona jest od istnienia prejudykatu (zasada). Patrz komentarze zamieszczone w kroku: Czy istnieje wymagany prejudykat?

Postępowanie w sprawie z powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia (art. 4171 § 2 k.c.) pozwany pozwany brak reakcji możliwy sposób zachowania zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający doręczenie pozwu pozwanemu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu otrzymanie pozwu badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu wyznaczenie rozprawy albo posiedzenia badanie właściwości badanie formalne pozwu czy istnieje wymagany prejudykat? po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku uwzględnienie powództwa możliwy przebieg postępowania wydanie wyroku zaocznego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie informacja o wydaniu prawomocnego orzeczenia, które wywołało szkodę złożenie pozwu w sprawie o zapłatę odszkodowania nie tak nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu w sprawie o zapłatę odszkodowania

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu;

Postępowanie w sprawie z powództwa o zasądzenie kwoty pieniężnej.