Wiśniewski Jarosław T., Postępowanie w sprawie z powództwa najemcy (bądź dzierżawcy) o wydanie przedmiotu najmu (bądź dzierżawy)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa najemcy (bądź dzierżawcy) o wydanie przedmiotu najmu (bądź dzierżawy)

Postępowanie w sprawie z powództwa najemcy (bądź dzierżawcy) o wydanie przedmiotu najmu (bądź dzierżawy)

Postępowanie w sprawie z powództwa najemcy (bądź dzierżawcy) o wydanie przedmiotu najmu (bądź dzierżawy)

Postępowanie w sprawie z powództwa najemcy (bądź dzierżawcy) o wydanie przedmiotu najmu (bądź dzierżawy) pozwany pozwany możliwy sposób zachowania brak reakcji zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu zwrot pozwu doręczenie pozwu pozwanemu badanie czy pozew podlega odrzuceniu badanie formalne pozwu wydanie wyroku po zamknięciu rozprawy możliwy przebieg postępowania oddalenie powództwa możliwy sposób rozstrzygnięcia uwzględnienie powództwa wydanie wyroku zaocznego odrzucenie pozwu przeprowadzenie postępowania dowodowego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie wniesienie pozwu o wydanie przedmiotu najmu (bądź dzierżawy) nieusunięte usunięte podlega nie podlega nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie pozwu o wydanie przedmiotu najmu (bądź dzierżawy)

Przedmiotem umowy najmu jest oddanie najemcy rzeczy do używania (art. 659 § 1 k.c.), a przedmiotem umowy dzierżawy jest oddanie dzierżawcy rzeczy do używania oraz pobierania pożytków (art. 693 § 1 k.c.). Najemcy (dzierżawcy) przysługuje zatem wobec wynajmującego (wydzierżawiającego) roszczenie o wydanie rzeczy stanowiącej przedmiot najmu (dzierżawy).

Żądanie pozwu, którego przedmiotem jest wydanie rzeczy stanowiącej przedmiot najmu bądź dzierżawy, powinno zawierać:

– określenie rzeczy w sposób umożliwiający jej identyfikację; w wypadku nieruchomości wskazane jest podanie jej lokalizacji, a także numeru księgi wieczystej bądź zbioru dokumentów; w wypadku rzeczy ruchomych pomocne może być wskazanie numeru indywidualizującego (numeru seryjnego, numeru rejestracyjnego pojazdu itp.);

– sformułowane żądanie, aby pozwany wydał rzecz powodowi,

– powołanie się w uzasadnieniu na umowę najmu (dzierżawy); uprawnienie do żądania wydania rzeczy przysługuje bowiem na ogół właścicielowi (art. 222 § 1 k.c.) bądź posiadaczowi, który utracił posiadanie (art. 344 k.c.).

Ponieważ sprawa o wydanie przedmiotu najmu (dzierżawy) jest sprawą o prawa majątkowe w pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu (art. 19 § 2 oraz art. 1261 § 1 k.p.c.), którą stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach zawartych na czas nieoznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy (art. 23 k.p.c.).

Pozew podlega opłacie stałej w wysokości określonej w art. 13 ust. 1 u.k.s.c. w wypadku wartości przedmiotu sporu nie wyższej niż 20.000 zł, a gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa wskazaną sumę podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, nie wyższej jednak niż 200.000 zł (art. 13 ust. 2 u.k.s.c.). Jedynie w wypadku, gdy przedmiotem najmu (dzierżawy) jest lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu, pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 11 u.k.s.c.).

Niezbędne koszty procesu strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego obejmują oprócz kosztów sądowych oraz kosztów nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony, także wydatki oraz wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego (art. 98 § 3 i art. 99 k.p.c.). Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, a w razie udzielenia pomocy prawnej z urzędu – maksymalnej opłaty, w wypadku spraw o wydanie przedmiotu najmu (dzierżawy), zależy od tego, jakiej rzeczy dotyczy żądanie.

W wypadku spraw dotyczących ruchomości zależą one od wartości przedmiotu sprawy i w wypadku adwokatów określa się je według reguł wynikających z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1800) bądź z § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801), a w wypadku radców prawnych określa się je według reguł wynikających z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)) bądź z § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)).

W wypadku nieruchomości stawki wynagrodzenia są znacznie bardziej zróżnicowane.

W sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego stawki minimalne wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego oraz opłaty maksymalne za udzielenie pomocy prawnej z urzędu wynoszą 480 zł (w wypadku adwokatów - przepis § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1800) bądź przepis § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801), a w wypadku radców prawnych - przepis § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)) bądź przepis § 13 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804))

W sprawach o wydanie nieruchomości rolnej stawki minimalne oraz opłaty maksymalne wynoszą 720 zł (w wypadku adwokatów - przepis § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1800) bądź przepis § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801), a w wypadku radców prawnych - przepis § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)) bądź przepis § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)).

Natomiast w sprawach o wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu mieszkalnego stawki minimalne obliczane są od wartości sześciomiesięcznego czynszu (w wypadku adwokatów - przepis § 2 w zw. z § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1800) bądź przepis § 8 w zw. z § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1801), a w wypadku radców prawnych - przepis § 2 w zw. z § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)) bądź przepis § 8 w zw. z § 13 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 1804)).

Krok: badanie czy pozew podlega odrzuceniu