Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa

Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa

Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa jest obecnie dopuszczalne także po śmierci dziecka.

Krok: potrzeba zaprzeczenia ojcostwa

Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi (por. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 106).

Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania związku małżeńskiego jego matki z pozwanym lecz przed zawarciem tego małżeństwa, to tym samym nie zostało ojcostwo pozwanego ustalone w oparciu o przepis art. 62 § 1 k.r.o., to znaczy w drodze domniemania, że pochodzi z małżeństwa i dlatego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa z art. 63, 69 i 70 k.r.o. nie wchodzi w grę (wyrok SN z dnia 2 grudnia 1971 r., II CR 539/71).

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć mąż matki, jeżeli uważa, iż okoliczności poczęcia dziecka wskazują na istnienie prawdopodobieństwa co do tego, że nie jest on biologicznym ojcem dziecka (np. w okresie koncepcyjnym nie obcował płciowo z matką dziecka).

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest jedynym sposobem na obalenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62 § 3 k.r.o.).

Ustawodawca (kierując się dobrem dziecka) przewidział termin na wytoczenie przez męża matki powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jest to termin zawity prawa materialnego.

Patrz także schemat: Bieg terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki.

Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa prokurator prokurator wzięcie udziału w sprawie możliwe reakcje prokuratora brak reakcji strona pozwana strona pozwana zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie brak reakcji możliwy sposób zachowania sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wyznaczenie rozprawy otrzymanie pozwu badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu doręczenie odpisu pozwu stronie pozwanej doręczenie odpisu pozwu prokuratorowi badanie właściwości sądu badanie formalne pozwu przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie rozprawy uwzględnienie powództwa czy istnieją podstawy do zaprzeczenia ojcostwa? powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie potrzeba zaprzeczenia ojcostwa złożenie pozwu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa nieusunięte usunięte nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu.

W sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa matka i ojciec dziecka mają zdolność procesową także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyli lat szesnaście.

Mąż matki wytaczając powództwo o zaprzeczenie ojcostwa pozywa matkę i dziecko.

W judykaturze rozstrzygnięto także dopuszczalność zgłoszenia interwencji ubocznej w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa, wskazując że:

1) żona i córka rzeczywistego ojca nie mają legitymacji do zgłoszenia interwencji ubocznej w procesie o zaprzeczenie ojcostwa (orzeczenie SN z dnia 26 czerwca 1952 r., C 1313/52, OSN 1953, nr 4, poz. 101);

2) interwencja uboczna dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy powództwo zostało wytoczone przez dziecko, a interwencję uboczną zgłosiła jego matka; interwencja uboczna matki może być aktualna zwłaszcza wówczas, gdy matka nie reprezentuje dziecka w procesie (postanowienie SN z dnia 30 kwietnia 1963 r., IV CR 307/62, OSNCP 1964, nr 3, poz. 60);

3) oczywisty brak interesu prawnego zachodzi w razie zgłoszenia interwencji ubocznej przez mężczyznę, który albo chce uznać dziecko, będąc stroną pozwaną w takim procesie, albo chce zapobiec wytoczeniu przez dziecko w przyszłości przeciwko niemu powództwa o ustalenie ojcostwa (postanowienie SN z dnia 8 czerwca 1967 r., I CZ 24/67, OSNCP 1968, nr 1, poz. 9);

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może także wytoczyć prokurator.

Patrz schemat: Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.