Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa

Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa

Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa jest obecnie dopuszczalne także po śmierci dziecka.

Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa prokurator prokurator wzięcie udziału w sprawie możliwe reakcje prokuratora brak reakcji strona pozwana strona pozwana zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie brak reakcji możliwy sposób zachowania sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wyznaczenie rozprawy otrzymanie pozwu przebieg postępowania badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu doręczenie odpisu pozwu stronie pozwanej doręczenie odpisu pozwu prokuratorowi badanie właściwości badanie formalne pozwu przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie rozprawy uwzględnienie powództwa czy istnieją podstawy do zaprzeczenia ojcostwa? powódka (matka) powódka (matka) złożenie pozwu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie potrzeba zaprzeczenia ojcostwa nieusunięte usunięte nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: potrzeba zaprzeczenia ojcostwa

Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi (por. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 106).

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest jedynym sposobem na obalenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62 § 3 k.r.o.).

Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania związku małżeńskiego jego matki z pozwanym lecz przed zawarciem tego małżeństwa, to tym samym nie zostało ojcostwo pozwanego ustalone w oparciu o przepis art. 62 § 1 k.r.o., to znaczy w drodze domniemania, że pochodzi z małżeństwa i dlatego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa z art. 63, 69 i 70 k.r.o. nie wchodzi w grę (wyrok SN z dnia 2 grudnia 1971 r., II CR 539/71).

Krok: w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka

Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Termin na wytoczenie powództwa to termin zawity, który nie podlega przywróceniu. Po jego terminie wytoczenie powództwa jest niedopuszczalne, a jeżeli ono nastąpi podlega oddaleniu.

W sytuacji, gdy matka jest ubezwłasnowolniona, powództwo w jej imieniu może wytoczyć przedstawiciel ustawowy (art. 69 § 3 w zw. z art. 64 k.r.o.). Jeżeli natomiast w ciągu biegu tego terminu matka zapadnie na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie została ubezwłasnowolniona, może wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń (art. 69 § 3 w zw. z art. 65 k.r.o.).

Sześciomiesięczny termin do zaprzeczenia przez matkę ojcostwa swego męża, rozpoczyna się od dnia powzięcia przez nią z rozeznaniem wiadomości o urodzeniu się dziecka. Nie można więc uznać powództwa za oczywiście bezzasadne w świetle art. 69 § 1 k.r.o. - i odmówić jej zwolnienia od kosztów sądowych (art. 116 § 2 k.p.c.) - tylko dlatego, że matka wytoczyła je po upływie sześciu miesięcy od dnia urodzenia dziecka (postanowienie SN z dnia 19 maja 1981 r., I CZ 45/81).

Patrz także przebieg schematu: Bieg terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki.