Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2015 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem.

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem.

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem.

Krok: potrzeba złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka

Potrzeba uznania dziecka ma miejsce wówczas, gdy wyłączone jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, a także wówczas, gdy ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone.

Domniemanie nie zachodzi wówczas, gdy matka jest niezamężna - wyłączone jest wówczas domniemanie ojcostwa męża matki (art. 62 § 1 k.r.o.). Ustalenie ojcostwa może także nastąpić po tym, jak ojcostwo męża matki lub innego mężczyzny zostanie zaprzeczone. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki jest także obalone, gdy zostanie prawomocnie zaprzeczone macierzyństwo kobiety - żony.

Patrz schemat: Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa (procedura w opracowaniu).

Patrz schematy: Postępowanie w sprawie z powództwa męża matki o zaprzeczenie ojcostwa,

Postępowanie w sprawie z powództwa matki o zaprzeczenie ojcostwa ,

Postępowanie w sprawie z powództwa dziecka o zaprzeczenie ojcostwa .

Oświadczenie składa mężczyzna, który jest ojcem dziecka.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Postępowanie w sprawie o złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed właściwym organem. Kierownik USC (konsul) Kierownik USC (konsul) otrzymanie oświadczenia przyjęcie oświadczenia odmowa przyjęcia oświadczenia możliwy przebieg postępowania sporządzenie protokołu możliwy przebieg postępowania uprawniony organ uprawniony organ otrzymanie oświadczenia przyjęcie oświadczenia i sporządzenie protokołu matka dziecka matka dziecka niezłożenie oświadczenia nieskuteczne uznanie dziecka przez ojca otrzymanie informacji o chęci złożenia oświadczenia o uznaniu możliwy przebieg postępowania złożenie oświadczenia złożenie oświadczenia jednocześnie z mężczyzną skutecznie uznanie dziecka czy zaszły przesłanki uzasadniające odmowę przyjęcia oświadczeń? ojciec dziecka ojciec dziecka otrzymanie zawiadomienia o odmowie czy zachodzi niebezpieczeństwo grożące bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi? złożenie oświadczenia przed innym uprawnionym organem czy można złożyć oświadczenie? dopuszczalność sądowego ustalenia ojcostwa czy zaszły przesłanki uzasadniające odmowę przyjęcia oświadczeń? skuteczne uznanie dziecka dopuszczalność złożenia oświadczania przed kierownikiem USC złożenie oświadczenia o uznaniu dziecka potrzeba złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka poinformowanie o chęci złożenia oświadczenia o uznaniu podjęcie właściwych czynności złożenie oświadczenia niedopuszczalne złożenie oświadczenia dopuszczalne w okresie 3 miesięcy w okresie 3 miesięcy nie tak nie tak nie tak w terminie 7 dni w terminie 7 dni tak nie

Krok: poinformowanie o chęci złożenia oświadczenia o uznaniu

Ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Mężczyzna może złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, jednakże nie ma takiego ustawowego obowiązku. Jeżeli oświadczenie takie nie zostanie złożone, wówczas jedynym sposobem ustalenia ojcostwa jest postępowanie sądowe.