Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Krok: potrzeba zaprzeczenia macierzyństwa

Celem postępowania o zaprzeczenie macierzyństwa jest obalenie pochodzenia dziecka od kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka. Obalenie pochodzenia dziecka od matki wpisanej w akcie urodzenia może nastąpić wyłącznie w drodze postępowania o zaprzeczenie macierzyństwa. A zatem nie jest dopuszczalne podniesienie takiego zarzutu w ramach innego postępowania, np. postępowania o ustalenie ojcostwa, lub zaprzeczenie ojcostwa.

Podstawą powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa jest art. 6112 k.r.o., wprowadzony do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z 2008 r. (ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431). Judykatura przyjmowała jednak dopuszczalność wytoczenia takiego powództwa także przed nowelą (zob. np. wyrok SN z dnia 9 marca 1967 r., II CR 561/66, LEX nr 550).

Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa może wytoczyć:

1) dziecko - przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy (art. 6112 § 2 k.r.o.),

2) matka dziecka - przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje - przeciwko dziecku;

3) kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka - przeciwko dziecku (art. 6112 § 4 k.r.o.);

4) mężczyzna, „którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka”. Pozywa on wówczas dziecko i kobietę, a jeżeli ona nie żyje - dziecko;

5) prokurator (art. 6116 k.r.o.) - pozywa kobietę wpisaną jako matka dziecka oraz mężczyznę, którego ojcostwo wynika z wpisanego macierzyństwa tej kobiety. W razie śmierci tych osób prokurator pozywa kuratora ustanowionego na ich miejsce oraz dziecko (zgodnie z art. 454 § 11 k.p.c.).

Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa.

Zgodnie z art. 4531 k.p.c. matka dziecka ma zdolność procesową także wtedy, gdy jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyła 16 lat.

Małoletnie dziecko reprezentowane jest w postępowaniu przez przedstawiciela ustawowego (art. 66 k.p.c.). Z uwagi na fakt, że przedstawicielami ustawowymi dziecka są rodzice (art. 98 § 1 k.r.o.), w sytuacji, gdy po stronie pozwanej jest kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka oraz dziecko, dla dziecka powinien zostać ustanowiony reprezentant (por. art. 98 § 3 i art. 99 k.r.o.).

Jeżeli powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa wytoczyło dziecko lub matka, zastosowanie znajdzie art. 4561 § 2 k.p.c., zgodnie z którym w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa przewodniczący zawiadamia o toczącym się procesie mężczyznę, którego ojcostwa dotyczy wynik postępowania, doręczając mu odpis pozwu.

Jeżeli powództwo wytacza matka dziecka, pomiędzy kobietą wpisaną w akcie urodzenia jako matka dziecka i dzieckiem występuje współuczestnictwo konieczne oraz jednolite.

Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jednakże w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa mogą dochodzić jego zstępni (art. 6115 k.r.o.).

Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa prokurator prokurator wzięcie udziału w sprawie możliwe reakcje prokuratora brak reakcji strona pozwana strona pozwana zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie brak reakcji możliwy sposób zachowania sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu wyznaczenie rozprawy otrzymanie pozwu badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu doręczenie pozwu stronie pozwanej doręczenie pozwu prokuratorowi badanie właściwości sądu badanie formalne pozwu możliwe decyzje sądu przeprowadzenie postępowania dowodowego wydanie wyroku w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie rozprawy uwzględnienie powództwa oddalenie powództwa powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie potrzeba zaprzeczenia macierzyństwa złożenie pozwu w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa nieusunięte usunięte nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: złożenie pozwu w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa

Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie procesowe.

Na ten temat patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie pozwu.