Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Krok: powstanie obowiązku alimentacyjnego między rodzeństwem

Obowiązek alimentacyjny obciąża rodzeństwo w ostatniej kolejności, jako obowiązek ciążący na krewnych w linii bocznej. Osoba uprawniona do alimentacji powinna zatem w pierwszej kolejności zwrócić się do małżonka (o ile go posiada/posiadała), następnie do krewnych w linii prostej (np. rodziców), a dopiero na końcu do rodzeństwa.

Patrz schemat: Ustalenie kolejności obowiązku alimentacyjnego

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego między rodzeństwem są następujące:

1) niedostatek uprawnionego;

2) istnienie możliwości zarobkowych lub majątkowych pozwanego.

3) żądanie powinno odpowiadać zasadom współżycia społecznego (art. 1441 k.r.o.).

Zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych może się od nich uchylić, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.

Patrz schemat:

Ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem pozwany pozwany brak reakcji możliwy sposób zachowania zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie otrzymanie pozwu sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający doręczenie pozwu pozwanemu badanie właściwości usuwanie braków formalnych pisma procesowego badanie, czy pozew nie podlega odrzuceniu zwrot pozwu badanie formalne pozwu nadanie sprawie dalszego biegu czy pozew zawiera braki formalne? wyznaczenie rozprawy otrzymanie pozwu czy powództwo jest uzasadnione? po zamknięciu rozprawy przeprowadzenie postępowania dowodowego oddalenie powództwa wydanie wyroku uwzględnienie powództwa możliwy przebieg postępowania wydanie wyroku zaocznego powód powód zgłaszanie żądań i wniosków oraz przedstawianie twierdzeń i dowodów na ich poparcie brak czynności powstanie obowiązku alimentacyjnego między rodzeństwem czy obowiązek alimentacyjny jest wykonywany? złożenie pozwu nie tak nieusunięte usunięte tak nie tak nie

Krok: czy obowiązek alimentacyjny jest wykonywany?

Osoba zobowiązana do wykonywania obowiązku alimentacyjnego powinna go wypełniać bez konieczności interwencji sądu.