Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków

Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków

Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków

Przesłanką do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia, a zatem inaczej niż w przypadku żądania rozwodu, gdzie rozkład pożycia ma być nie tylko zupełny, ale także trwały. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, takie rozwiązanie odzwierciedla restytucyjny charakter instytucji separacji, ponieważ istnieje jeszcze szansa na powrót małżonków do wspólnego pożycia (por. np.: J. Halberda, Separacja - wybrane zagadnienia materialnoprawne (przesłanki, skutki), Rejent 2001, nr 11, s. 95; J. Panowicz-Lipska, Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym, PiP 1999, z. 10, s. 17).

Separacja może zostać orzeczona postanowieniem wydanym w postępowaniu toczącym się w trybie nieprocesowym, ale tylko wówczas, gdy zgłoszone zostanie zgodne żądanie przez małżonków.

Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie wniosku badanie formalne pisma procesowego usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku wyznaczenie rozprawy przeprowadzenie rozprawy wezwanie małżonków rozpoznanie wniosku małżonkowie małżonkowie otrzymanie wezwania stawiennictwo na rozprawę złożenie wniosku o separację na zgodny wniosek nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: złożenie wniosku o separację na zgodny wniosek

Separacja może zostać orzeczona postanowieniem wydanym w postępowaniu toczącym się w trybie nieprocesowym, ale tylko wówczas, gdy zgłoszone zostanie zgodne żądanie przez małżonków.

Niedopuszczalne jest orzekanie separacji w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci.

W myśl art. 611 § 1 i 3 k.r.o. jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Zgodne żądanie małżonków nie oznacza, że muszą oni wspólnie złożyć wniosek o separację. O zgodnym wniosku małżonków mówimy także wówczas, gdy jeden z nich złożył wniosek o separację, a drugi go poparł, np. w piśmie procesowym.

Krok: badanie formalne pisma procesowego

Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków powinien zawierać te same elementy, co wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a ponadto wskazywać wyraźnie, że oboje małżonkowie wyrażają zgodę na orzeczenie separacji. W uzasadnieniu wnioskodawca powinien wskazać, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

W literaturze wskazano, że jeżeli z treści pisma nazwanego wnioskiem o orzeczenie separacji nie wynika, że jest ono wnioskiem zgodnym - jest ono wówczas pismem mylnie oznaczonym w rozumieniu art. 130 § 1 k.p.c. - i należy traktować go jako pozew, co nie stanowi przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania w trybie właściwym (por. B. Czech [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2009, s. 592).

Od wniosku o orzeczenie separacji pobierana jest opłata stała w wysokości 100 złotych (art. 72 pkt 3 u.k.s.c.).