Fajgielski Paweł, Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autor:

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako krajowy organ nadzorczy jest właściwy do prowadzenia postępowań w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Podstawą wszczęcia postępowania mogą być ustalenia poczynione w trakcie kontroli wskazujące na to, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych bądź uzyskanie tego rodzaju informacji z innych źródeł (np. z doniesień medialnych), a także skarga osoby, której dane dotyczą. Postępowanie to zmierza do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, a jeśli tak, to jakie działania powinny być podjęte, aby usunąć naruszenia i przywrócić stan zgodności z prawem. Postępowanie to jest postępowaniem administracyjnym, prowadzonym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu jest kompetentny do wydania decyzji administracyjnej zawierającej nakaz przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Aby wydanie decyzji kończącej postępowanie, nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem było dopuszczalne, naruszenie powinno istnieć w dniu wydawania decyzji; jeżeli nieprawidłowości zostały w trakcie postępowania usunięte, wówczas postępowanie staje się bezprzedmiotowe i jako takie podlega umorzeniu. Jednakże, nawet w przypadku usunięcia nieprawidłowości, organ nadzorczy może nałożyć karę pieniężną za zaistniałe naruszenie ochrony danych. W przypadku gdy podmiot, do którego skierowany jest nakaz zawarty w decyzji organu, nie wykona obowiązku wynikającego z tej decyzji, Prezes Urzędu może zastosować środki egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych strona strona otrzymanie decyzji wniosek o wszczęcie postępowania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania postępowanie wyjaśniające wszczęcie postępowania z urzędu czy w toku postępowania zostało uprawdopodobnione naruszenie a dalsze przetwarzanie może powodować poważne skutki wszczęcie postępowania na wniosek postanowienie nakazujące ograniczenie przetwarzania postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przekazanie wniosku organowi właściwemu sprawdzenie wymogów formalnych wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania wydanie decyzji o umorzeniu postępowania wydanie decyzji naprawczej czy naruszenie zostało usunięte w toku postępowania wyniki kontroli wskazują, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych czy stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych? organ nadzorczy uzyska informację o tym, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych odebranie wniosku badanie właściwości organu wydanie decyzji oddalającej wniosek niedopuszczalne dopuszczalne tak nie spełnione niespełnione nie tak tak nie właściwy niewłaściwy

Krok: wyniki kontroli wskazują, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Wyniki kontroli są przedstawione w protokole kontroli, którego analiza może prowadzić do wniosku, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, co jest przesłanką wszczęcia postępowania, zgodnie z przepisem art. 90 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.) - dalej u.o.d.o.

Krok: organ nadzorczy uzyska informację o tym, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Informacja o tym, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, może pochodzić z różnych źródeł. Mogą to być m.in. doniesienia medialne (np. artykuły prasowe).