Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w razie zobowiązania strony do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej

Postępowanie w razie zobowiązania strony do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej

Postępowanie w razie zobowiązania strony do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej

Krok: przedstawienie stanowiska przez stronę

Zob. także Wyznaczenie i przebieg rozprawy.

Stosownie do treści art. 20512 § 1 k.p.c., jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Jeżeli natomiast nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według przepisów kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu (art. 20512 § 2).

Patrz także:

Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron;

Skierowanie stron do mediacji z urzędu;

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu;

Zarządzenie wymiany pism procesowych;

Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego;

Przebieg posiedzenia przygotowawczego;

Przygotowanie rozprawy;

Skierowanie stron do mediacji na posiedzeniu przygotowawczym.

Krok: wypowiedź co do twierdzeń dotyczących faktów

Po wywołaniu sprawy strony – najpierw powód, a potem pozwany – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie.

Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (ciężar dowodzenia). Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.