Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w razie wniesienia pisma niebędącego pozwem

Postępowanie w razie wniesienia pisma niebędącego pozwem

Postępowanie w razie wniesienia pisma niebędącego pozwem

Krok: złożenie pisma do sądu

Prawo do sądu to jedna z podstawowych gwarancji przysługująca każdemu. Z tym prawem wiąże się obowiązek zapoznania się przez sąd z każdym pismem, które do sądu wpływa.

Pisma, których adresatem jest sąd, mogą mieć różną treść. Nie w każdym przypadku, gdy pismo jest pierwszym, jakie wpływa od określonej osoby, jest pismem inicjującym postępowanie (pozew lub wniosek).

Artykuł 1861 k.p.c. wprowadzony przez art. 1 pkt 62 ustawy z 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) i obowiązujący od 7.11.2019 r. ma na celu odciążenie sądu (przewodniczącego) od obowiązku nadawania biegu każdemu pismu, jakie do sądu wpływa, w szczególności, jeżeli z jego treści nie wynika żądanie rozpoznania sprawy cywilnej.

Warto zwrócić uwagę, że zagadnienie sposobu rozpoznania tego rodzaju pism było już przedmiotem rozważań w judykaturze, przed wejściem w życie nowelizacji z 4.07.2019 r.

W uchwale SN z 20.04.1970 r., III CZP 4/70, OSNC 1970/9/146, nie jest pozwem pismo, z którego treści wynika w sposób niewątpliwy brak żądania rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej, jak również brak okoliczności, z których żądanie takie mogłoby wynikać, ani też pismo, którego rzeczywistym celem jest poniżenie lub ośmieszenie drugiej strony albo innej osoby lub instytucji.

Krok: badanie treści pisma

Po wpłynięciu pisma obowiązkiem przewodniczącego jest zapoznanie się z jego treścią. Na tym wstępnym etapie przewodniczący ma możliwość oceny, czy pismo stanowi pozew, czy też nie.

Stosownie do art. 1861 k.p.c. pismo, które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej, przewodniczący zwraca wnoszącemu bez żadnych dalszych czynności, chyba że wyjątkowe okoliczności uzasadniają nadanie mu biegu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?