Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 31 maja 2019 r.
Autor:

Postępowanie w przypadku ustalenia należności przez NFZ na skutek kontroli

Postępowanie w przypadku ustalenia należności przez NFZ na skutek kontroli

Postępowanie w przypadku ustalenia należności przez NFZ na skutek kontroli

Zakończenie procesu odwoławczego w toku kontroli świadczeniodawcy przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie oznacza wyczerpania uprawnień świadczeniodawcy do kwestionowania zasadności nałożonych kar umownych lub decyzji o zwrocie nienależnej refundacji. Po zakończeniu postępowania odwoławczego w toku kontroli, czyli postępowania administracyjnego, następuje etap cywilnoprawny.

Krok: wezwanie do zapłaty

W przypadku stwierdzenia przez Fundusz przekazania świadczeniodawcy nienależnych środków finansowych, kwota przekazanych środków podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez świadczeniodawcę wezwania Funduszu do ich zwrotu. W przypadku gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty przypada wcześniej niż termin dokonania kolejnej płatności przez Fundusz, świadczeniodawca jest zobowiązany do dokonania zlecenia przelewu w dniu dokonania płatności przez Fundusz - § 28 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) - dalej r.o.w.u. Wysokość i termin zapłaty kary umownej dyrektor oddziału wojewódzkiego lub Prezes Funduszu określa w pisemnym wezwaniu do zapłaty. Termin zapłaty kary nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wezwania (§ 31 ust. 3 załącznika do r.o.w.u.).

Krok: brak zapłaty

Świadczeniodawca, który zamierza kwestionować żądanie zapłaty na drodze cywilnoprawnej może bądź to złożyć formalne oświadczenie o odmowie zapłaty żądanej kwoty, bądź też zachować się biernie poprzez zaniechanie wykonania żądanej zapłaty na rzecz NFZ.