Postępowanie w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - OpenLEX

Fajgielski Paweł, Postępowanie w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autor:

Postępowanie w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Postępowanie w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Postępowanie w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje osobie, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (opiera się na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f r.o.d.o.). W przypadku oparcia przetwarzania na innej podstawie prawnej (np. zgodzie) sprzeciw nie przysługuje. Poprzez możliwość wniesienia sprzeciwu prawodawca unijny stara się zagwarantować równowagę między uprawnieniami podmiotu danych a uprawnieniami administratora, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, nie wyrażała zgody na przetwarzanie, przetwarzanie nie jest konieczne dla realizacji umowy ani też przetwarzanie nie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a mimo to prawodawca unijny zezwala administratorowi na przetwarzanie danych. W przypadku gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje zakazem dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, natomiast w pozostałych przypadkach administrator danych nie powinien przetwarzać danych w celach objętych sprzeciwem, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Postępowanie w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych administrator administrator wybór sposobu postępowania w przypadku uznania, że żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne uzyskanie informacji o wniesieniu opłaty wezwanie osoby, której dane dotyczą do wniesienia opłaty ocena, czy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej czy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ocena, czy pomimo sprzeciwu dane powinny być nadal przetwarzane ocena czy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne poinformowanie o powodach nieuwzględnienia sprzeciwu poinformowanie o uwzględnieniu sprzeciwu uwzględnienie sprzeciwu - zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym sprzeciwem odebranie żądania ocena, czy uprawnienie do wniesienia sprzeciwu zostało wyłączone na mocy przepisów szczególnych niespełnienie żądania ocena, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej osoba, której dane dotyczą osoba, której dane dotyczą wniesienie opłaty odebranie wezwania do wniesienia opłaty odebranie informacji dotyczącej uwzględnienia bądź nieuwzględnienia sprzeciwu wniesienie sprzeciwu nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: wniesienie sprzeciwu

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.).

Krok: ocena, czy uprawnienie do wniesienia sprzeciwu zostało wyłączone na mocy przepisów szczególnych

Uprawnienie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być wyłączone lub ograniczone na mocy przepisów szczególnych. Obecnie trwają prace nad ustawą zmieniającą szereg przepisów szczególnych, w której przewiduje się wprowadzenie wyłączeń stosowania przepisu przyznającego uprawnienie do żądania ograniczenia przetwarzania danych.