Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu - OpenLEX

Krajnik Szymon, Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu

Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu

Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego z dnia 20 lutego 2015 r. wyodrębniła w kodeksie postępowania karnego dwa tryby konsensualne: dotychczasowy - zwykły, unormowany w art. 335 § 2 k.p.k. oraz uproszczony, przewidziany w art. 335 § 1 k.p.k., który jest przedmiotem poniższych rozważań.

Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu prokurator prokurator zmiana wniosku zgodnie z sugestią sądu możliwe zachowanie prokuratora niedokonanie zmian w wyznaczonym terminie oskarżony oskarżony odebranie zawiadomienia pokrzywdzony pokrzywdzony odebranie zawiadomienia sąd prezes sądu skład orzekający sąd prezes sądu skład orzekający wpłynięcie wniosku o skazanie bez rozprawy wydanie zarządzenia o wyznaczeniu terminu posiedzenia zawiadomienie o terminie posiedzenia zwrot sprawy prokuratorowi czy sąd w pełni akceptuje treść wniosku o skazanie bez rozprawy? wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu czy wszystkie przesłanki zostały spełnione? upływ terminu na zmianę wniosku oczekiwanie na zmianę wniosku otrzymanie zmienionego wniosku wystąpienie do prokuratora o zmianę wniosku lub o jego uzupełnienie posiedzenie – badanie przesłanek wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy nie tak nie tak

Krok: wpłynięcie wniosku o skazanie bez rozprawy

Wraz z wnioskiem przekazuje się pełne akta postępowania przygotowawczego. Do wniosku powinno zostać także dołączone oświadczenie pokrzywdzonego o braku sprzeciwu na wydanie wyroku skazującego na warunkach określonych we wniosku. Jeżeli takiego oświadczenia nie ma, sąd powinien uznać obecność pokrzywdzonego na posiedzeniu za obowiązkową i wówczas odebrać oświadczenie o braku sprzeciwu (zob. K.T. Boratyńska, M. Królikowski, [w:] Kodeks. Postępowania karnego. Komentarz, pod red. A. Sakowicza, Warszawa 2015, s. 761).

Krok: wydanie zarządzenia o wyznaczeniu terminu posiedzenia

Decyzje procesowe zastrzeżone dla prezesa sądu może podejmować także przewodniczący wydziału albo upoważniony sędzia (art. 93 § 2 k.p.k.).

Prezes sądu dokonuje formalnej kontroli wniosku i w razie stwierdzenia braków tego pisma, wzywa do jego uzupełnienia w trybie art. 120 k.p.k.

Prezes sądu nie jest natomiast uprawniony do merytorycznej oceny wniosku i ma obowiązek skierować sprawę na posiedzenie niezależnie od tego, czy sam znajduje podstawy do zastosowania trybu konsensualnego.