Krajnik Szymon, Postępowanie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autorzy:

Postępowanie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego

Postępowanie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego

Postępowanie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego

Krok: wniesienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 332 § 1 pkt 1, 2, 4 i 5 k.p.k. Uzasadnienie wniosku można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a nadto okoliczności przemawiających za warunkowym umorzeniem (art. 336 § 2 k.p.k.).

Dopuszczalne jest wskazanie proponowanego okresu próby oraz obowiązków w jej ramach (zob. art. 67 k.k.), co jednak nie wiąże sądu.

Osoba, przeciwko której złożono wniosek o warunkowe umorzenie nabywa status oskarżonego (art. 72 § 2 k.p.k.).

Postępowanie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd prezes sądu przewodniczący składu orzekającego skład orzekający sąd prezes sądu przewodniczący składu orzekającego skład orzekający czy zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania? nadanie aktowi oskarżenia dalszego biegu skierowanie sprawy na rozprawę wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie czy oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu postępowania? odebranie wniosku posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego badanie czy zachodzą przesłanki dla warunkowego umorzenia postępowania prokurator prokurator wniesienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania nie tak nie tak nie zachodzą zachodzą

Krok: nadanie aktowi oskarżenia dalszego biegu

Decyzje procesowe zastrzeżone dla prezesa sądu może podejmować także przewodniczący wydziału lub upoważniony sędzia (art. 93 § 2 k.p.k.). Zarządzenia, o których mowa w art. 338 § 1 k.p.k. może wydawać również referendarz sądowy.