Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 września 2014 r.
Autor:

Postępowanie przy zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Postępowanie przy zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Postępowanie przy zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Przepisy art. 152 ust. 1 p.o.ś., zobowiązują podmiot prowadzący instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko ze względu na wytwarzanie pola elektromagnetycznego, aby zgłosił tę instalację właściwemu organowi ochrony środowiska, którym jest starosta. Istotnym jest, że dotyczy to wyłącznie instalacji, których emisja nie wymaga wydania pozwolenia, określonego w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Krok: wybudowanie nowej lub dokonanie zmian w istniejącej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu właściwemu organowi ochrony środowiska.

Krok: czy instalacja wymaga zgłoszenia?

Zgłoszeniu podlegają następujące instalacje:

1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Obowiązkowi zgłoszenia nie podlegają jednak instalacje wymienione w pkt 2, a stosowane:

1) w laboratoriach,

2) przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;

3) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:

a) zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,

b) w miejscu innym niż stała lokalizacja.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację