Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 stycznia 2014 r.
Autor:

Postępowanie po zakończeniu czynności kontrolnych prowadzonych przez podmiot tworzący względem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

Postępowanie po zakończeniu czynności kontrolnych prowadzonych przez podmiot tworzący względem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

Postępowanie po zakończeniu czynności kontrolnych prowadzonych przez podmiot tworzący względem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

Procedura opisuje sposób i tryb postępowania po zakończeniu czynności kontrolnych prowadzonych przez podmiot tworzący względem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a na etapie sporządzania i ustalania treści protokołu, jak też tryb wyrażania stanowisk odmiennych od ustaleń protokołu.

Krok: zakończenie czynności w toku postępowania kontrolnego

Zgodne z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509) - dalej r.s.k. - ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz oceny opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Projekt wystąpienia pokontrolnego kontrolujący sporządza po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej.

Projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera:

1. oznaczenie jednostki kontrolowanej;

2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

3. zakres kontroli;

4. ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta;

5. przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;

6. wskazanie imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości;

7. pouczenie o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia;

8. inne informacje dotyczące ustaleń dokonanych w trakcie kontroli, z wyłączeniem zaleceń lub wniosków pokontrolnych, o których mowa w § 25 ust. 4 r.s.k.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do jednostki kontrolowanej.

Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisuje kontrolujący i podmiot uprawniony do kontroli, czyli kierownik podmiotu zlecającego kontrolę oraz osoba upoważniona lub osoby upoważnione do prowadzenia kontroli.

Krok: czy kontrolujący zwraca się do kierownika podmiotu kontrolowanego o dodatkowe wyjaśnienia?

Po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, kontrolujący, za zgodą podmiotu uprawnionego do kontroli, może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego (§ 21 r.s.k.).

Krok: żądanie wyjaśnień od kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej.

Na podstawie § 11 r.s.k., kontrolujący w ramach prowadzonych czynności kontrolnych może żądać udzielenia mu, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień od kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej. Przesłuchiwany ma prawo odmowy udzielenia wyjaśnień w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień lub osobę jej bliską, czyli małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osobę związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyłączenie trwa mimo ustania jego przyczyny.

Krok: przyjęcie wyjaśnień

Przyjęcie pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Wyjaśnienia podlegają załączeniu do wystąpienia pokontrolnego zaś w jego treści mogą być powoływane ze wskazaniem źródła ich pochodzenia, czyli wskazaniem, że są to wyjaśnienia dodatkowe kierownika.

Krok: brak uzasadnienia dla przyjmowania dodatkowych wyjaśnień

Kontrolujący jest wyposażony w uprawnienie, nie zaś obowiązek żądania dodatkowych wyjaśnień od kierownika podmiotu kontrolowanego. W związku z czym w zasadzie od uznania kontrolującego zależy, czy wyjaśnień takich zażąda, czy też nie. Wyjaśnienia objęte żądaniem na tym etapie są innym żądaniem niż to, kierowane na etapie czynności kontrolnych w oparciu o § 12 r.s.k.

Krok: przedstawienie projektu wystąpienia pokontrolnego

Po zakończeniu czynności kontrolnych i sporządzeniu protokołów kontrolujący przedstawia kierownikowi podmiotu kontrolowanego projekt wystąpienia pokontrolnego (§ 20 r.s.k.). Przepisy nie precyzują terminu, w jakim ma nastąpić przekazanie projektu. Należy jednak przyjąć, że jest to termin niezwłoczny. Co więcej przepisy nie wskazują nawet takiego etapu jak przekazanie projektu wystąpienia, niemniej jednak unormowania pozwalające na procedowanie celem wyjaśnienia zapisów w wystąpieniu jednoznacznie wskazują na potrzebę przekazania takiego projektu.

Krok: czy kierownik podmiotu kontrolowanego zgłasza zastrzeżenia?

Krok: kierownik podmiotu kontrolowanego zgłasza zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tego projektu (§ 22 r.s.k.). Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). Na umotywowany wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu na zgłoszenie zastrzeżeń, przy zaistnieniu szczególnie ważnych przyczyn, termin na zgłoszenie zastrzeżeń może zostać przedłużony przez podmiot uprawniony do kontroli na dalszy czas oznaczony. Uzasadnieniem może być szczególnie obszerny dokument, konieczność skonsultowania ustaleń z wieloma współpracownikami, usprawiedliwiona nieobecność osoby dysponującej merytoryczną wiedzą z zakresu objętego kontrolą.

Krok: kierownik podmiotu kontrolowanego zgłasza zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego

Podmiot uprawniony do kontroli ma prawo sprostowania w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek (§ 22 ust. 3 r.s.k.). Projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania, przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją o dokonanych zmianach. Sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Oznacza to, że termin biegnie od dnia pierwotnego przedstawienia projektu wystąpienia pokontrolnego, a sprostowanie nie powoduje ani zawieszenia, ani przerwania biegu 7-dniowego terminu dla zgłoszenia zastrzeżeń.

Krok: kierownik podmiotu kontrolowanego nie zgłasza zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego

Krok: odebranie informacji

Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego złożone przez jednostkę kontrolowaną rozpatruje podmiot uprawniony do kontroli, który:

1. odrzuca zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po upływie terminu i zawiadamia o tym zgłaszającego zastrzeżenia, informując na piśmie o przyczynach;

2. uwzględnia zastrzeżenia w całości lub w części;

3. oddala zastrzeżenia w całości lub części.

Kierownik jednostki kontrolowanej może też w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń zaistnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolujący przeprowadzi takie czynności na podstawie nowego upoważnienia. Uzupełniające czynności nie mogą być więc prowadzone na podstawie upoważnienia do kontroli pierwotnej. Upoważnienie takie skonsumowało się bowiem w toku prowadzenia kontroli.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiotowi uprawnionemu do kontroli przysługuje prawo żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnych wyjaśnień przez pracowników jednostki kontrolowanej.

Krok: czy wskutek wniesienia zastrzeżeń istnieje konieczność podjęcia dodatkowych czynności?

Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń zaistnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolujący przeprowadzi takie czynności na podstawie nowego upoważnienia (§ 24 r.s.k.).

Krok: dodatkowe czynności kontrolne

Kontrolujący przeprowadzi takie czynności na podstawie nowego upoważnienia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiotowi uprawnionemu do kontroli przysługuje prawo żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnych wyjaśnień przez pracowników jednostki kontrolowanej (§ 24 r.s.k.).

Krok: brak konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności

Krok: przekazanie wystąpienia pokontrolnego

Zgodnie z § 25 r.s.k., w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego. W przypadku uwzględnienia w całości lub w części zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne sporządza się w oparciu o projekt wystąpienia pokontrolnego oraz uwzględnione zastrzeżenia. W przypadku oddalenia w całości lub w części zastrzeżeń, podmiot uprawniony do kontroli zawiadamia o tym zgłaszającego zastrzeżenia.

Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o:

1. zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej;

2. ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości;

3. termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia; termin ten wyznacza się, uwzględniając charakter zaleceń lub wniosków.

4. Wystąpienie pokontrolne podpisuje podmiot uprawniony do kontroli i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (§ 26 r.s.k.).

Podmiot uprawniony do kontroli może odstąpić w każdym czasie od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych, informując na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o odstąpieniu od kontroli. W takim przypadku nie sporządza się wystąpienia pokontrolnego (§ 27 r.s.k.).