Postępowanie po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia - OpenLEX

Czerwińska Dorota, Postępowanie po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Postępowanie po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia

Postępowanie po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia

Postępowanie po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia

Postępowanie po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia sąd sąd odstąpienie oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego od oskarżenia śmierć oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego zarządzenie o uznaniu subsydiarnego aktu oskarżenia za bezskuteczny możliwa reakcja sądu postępowanie z udziałem oskarżyciela publicznego otrzymanie uzupełnionego subsydiarnego aktu oskarżenia postępowanie toczy się z udziałem oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego kontrola formalna aktu oskarżenia czy do sprawy wstępuje prokurator? wysłanie zarządzenia wszczęcie postępowania sądowego na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia otrzymanie subsydiarnego aktu oskarżenia możliwa reakcja sądu postanowienie o niedopuszczeniu składającego do udziału w postępowaniu wezwanie do usunięcia braków formalnych możliwy przebieg postępowania pokrzywdzony pokrzywdzony uzupełnienie braków formalnych wysłanie uzupełnionego aktu oskarżenia otrzymanie zarządzenia możliwa reakcja pokrzywdzonego nieuzupełnienie braków formalnych złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia tak nie 7 dni

Krok: złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia

W przypadku, gdy pokrzywdzony wyczerpał procedurę zażaleniową i dwukrotnie uzyskał postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie wszczęcia postępowania przysługuje mu prawo złożenia w sądzie subsydiarnego aktu oskarżenia.

Subsydiarny akt oskarżenia musi spełniać wszystkie wymogi formalne pisma procesowego (art. 119 k.p.k.), a także szczególne wymogi formalne aktu oskarżenia (art. 332 i 333 § 1 k.p.k.).

Subsydiarny akt oskarżenia powinien być także sporządzony przez pełnomocnika (przymus adwokacko-radcowski). Pokrzywdzony musi dołączyć także po jednym odpisie aktu oskarżenia dla każdego oskarżonego oraz prokuratora. Nie ma również po stronie oskarżyciela subsydiarnego obowiązku przesyłania akt postępowania przygotowawczego do sądu albowiem nie jest on ich dysponentem, a co więcej może okazać się, iż mają one dosyć ograniczony kształt. Jeżeli bowiem postępowanie przygotowawcze zakończyło się na etapie odmów wszczęcia postępowania, akta zawierają zaledwie zawiadomienie i ewentualne notatki służbowe wynikające z czynności sprawdzających prowadzonych w postępowaniu. Niezależnie jednak od zawartości akt, to na prokuratorze spoczywa obowiązek przesłania akt postępowania przygotowawczego do sądu w terminie 14 dni na wezwanie prezesa sądu dołączone do odpisu subsydiarnego aktu oskarżenia (art. 330 § 3 k.p.k.).

Ustawa nie nakłada na pokrzywdzonego natomiast obowiązku poinformowania ujawnionych pokrzywdzonych o przesłaniu subsydiarnego aktu oskarżenia do sądu, jak ma to miejsce w wypadku aktu oskarżenia oskarżyciela publicznego (art. 334 § 2 k.p.k.). Podobnie również nie ma pokrzywdzony obowiązku wynikającego z art. 333 § 3 k.p.k., tj. dołączenia do aktu oskarżenia listy pokrzywdzonych.

Subsydiarny akt oskarżenia nie może zawierać także elementów zarezerwowanych wyłącznie dla prokuratorskiego aktu oskarżenia, tj. wniosku o skazanie bez rozprawy (art. 335 § 2 k.p.k.) oraz nie może stanowić wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.).

Subsydiarny akt oskarżenia powinien zostać złożony w prekluzyjnym (a więc nieprzekraczalnym i nieprzywracalnym) terminie miesiąca od doręczenia zawiadomienia o wydaniu ponownego postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania przygotowawczego bądź je umarzającego, o czym należy pokrzywdzonego pouczyć. Jak w każdym innym przypadku brak pouczenia (jego pominięcie w ogóle) lub mylne pouczenie (np. pouczenie o prawie do złożenia kolejnego zażalenia) nie wywołuje negatywnych skutków procesowych dla pokrzywdzonego (art. 16 § 1 k.p.k.).

Do subsydiarnego aktu oskarżenia należy dołączyć dowód zryczałtowanej opłaty jak wynika z art. 640 k.p.k. w zw. z art. 621 § 1 k.p.k. W chwili obecnej wysokość zryczałtowanej opłaty ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. z 2003 r.., Nr 104, poz. 980) wynosi 300 zł.

Krok: kontrola formalna aktu oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia podlega kontroli formalnej na zasadach ogólnych w trybie art. 337 k.p.k. - zob. Formalna kontrola aktu oskarżenia..

Do subsydiarnego aktu oskarżenia nie stosuje się natomiast przepisów zezwalających na zwrot prokuratorowi sprawy w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego (art. 339 § 3 pkt 3a k.p.k.), a także zwrotu sprawy oskarżycielowi publicznemu z rozprawy celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego (art. 396a k.p.k.).

Prezes sądu (przewodniczący wydziału, upoważniony sędzia) może natomiast skierować sprawę na posiedzenie m.in. celem rozważenia umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.