Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.
Autor:

Postępowanie organu polskiego w razie otrzymania informacji podatkowych od organu państwa członkowskiego

Postępowanie organu polskiego w razie otrzymania informacji podatkowych od organu państwa członkowskiego

Postępowanie polskiego organu w razie otrzymania informacji podatkowych od organu państwa członkowskiego

Procedura ma na celu zaprezentowanie regulacji prawnej dotyczącej postępowania polskiego organu w razie otrzymania informacji podatkowych od organu państwa członkowskiego.

Krok: potwierdzenie otrzymania informacji podatkowych

Organ, który otrzymał informacje podatkowe od właściwego organu państwa członkowskiego działającego z urzędu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, potwierdza ich otrzymanie. Potwierdzenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku braku możliwości dokonania potwierdzenia w ten sposób potwierdzenia dokonuje się w postaci papierowej.

Krok: przesłanie informacji zwrotnej

Organ, który otrzymał informacje podatkowe od właściwego organu państwa członkowskiego, przesyła informację zwrotną na temat wykorzystania otrzymanego materiału, jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego zwrócił się o taką informację. Informację zwrotną przesyła się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez organ wiadomości o sposobie wykorzystania otrzymanych informacji podatkowych.