Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Postępowanie odwoławcze w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autor:

Postępowanie odwoławcze w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Postępowanie odwoławcze w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Postępowanie odwoławcze w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Ponieważ odmowa udostępnienia informacji publicznej (w tym informacji przetworzonej) następuje w formie decyzji administracyjnej, do której w świetle art. 16 ust. 2 u.d.i.p. stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, struktura postępowania odwoławczego w tym przedmiocie ma charakter zbliżony do postępowania uregulowanego w przepisach art. 127–140 k.p.a. Pewne odmienności wynikają natomiast z faktu, że udostępnienie informacji publicznej nie następuje w postaci decyzji, lecz w formie czynności materialno-technicznej. Ma to wpływ na konieczność odpowiedniego, uwzględniającego tę specyfikę stosowania m.in. art. 138 k.p.a. dotyczącego możliwych rozstrzygnięć organu odwoławczego, co stanowi zagadnienie budzące pewne rozbieżności w doktrynie i judykaturze. Aktualny tekst u.d.i.p. nie odnosi się wprost do tych odmienności, z wyjątkiem wskazania w art. 16 ust. 2 u.d.i.p., szczególnego względem art. 35 k.p.a., terminu załatwiania sprawy, bowiem odwołanie od tego typu decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Odwołanie przysługuje zasadniczo od wszystkich decyzji wydanych w I instancji w sprawach dostępu do informacji publicznych - nie tylko od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tym informacji przetworzonej), ale również od wydanej na podstawie art. 14 ust. 2 u.d.i.p. decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca nie złożył w terminie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu dotyczącym niemożności ze względów technicznych udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem) czy decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej (art. 105 k.p.a. w zw. z art. 16 u.d.i.p.).

Ze względu na szeroki zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów u.d.i.p. o wnioskowym trybie udostępniania informacji publicznej, art. 16 u.d.i.p. ma również odpowiednie zastosowanie do rozstrzygnięć podmiotów zobowiązanych, które nie należą do kategorii organów władzy publicznej. Od decyzji tych podmiotów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej (umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej) nie służy (podobnie jak od decyzji wydanych w I instancji przez SKO lub ministra - por. art. 127 § 3 k.p.a.) odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (por. art. 17 u.d.i.p.).

Odwołanie nie przysługuje natomiast od powiadomień i pism niemających charakteru decyzji administracyjnych kierowanych do wnioskodawcy przez adresata wniosku o udostępnienie informacji publicznych, np. odnośnie udostępnienia żądanej informacji w BIP, braku posiadania żądanej informacji, braku charakteru informacji publicznej czy braku statusu podmiotu zobowiązanego.

Inaczej jest natomiast w przypadku mylnego oznaczenia pisma odmawiającego w istocie udostępnienia informacji publicznej, np. z powodu przetworzonego charakteru żądanej informacji czy z powołaniem się na jedną z tajemnic czy dóbr prawnie chronionych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. Brak rozstrzygnięcia mającego charakter decyzji administracyjnej wobec braku udostępnienia informacji może stanowić przedmiot skargi na bezczynność podmiotu zobowiązanego do sądu administracyjnego.

organ II instancji organ II instancji możliwy przebieg wydanie decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia odebranie odwołania i akt sprawy wydanie decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania przekazanie odwołania organowi właściwemu wydanie decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji czy odwołanie jest dopuszczalne i spełnia wymagania formalne (lub braki zostały usunięte)? czy odwołanie wniesiono w terminie? czynności wstępne wydanie decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania pierwszej instancji czy organ jest właściwy? rozpatrzenie sprawy postanowienie stwierdzające niedopuszczalność odwołania organ I instancji (podmiot zobowiązany) organ I instancji (podmiot zobowiązany) przekazanie odwołania organowi właściwemu możliwy przebieg czy organ jest właściwy w sprawie? ponowne rozpatrzenie sprawy czy odwołanie jest dopuszczalne i zostało wniesione w terminie wezwanie strony do usunięcia braków odwołania czy odwołanie spełnia wymogi formalne? czynności wstępne zawiadomienie pozostałych stron o wniesieniu odwołania czy występują inne strony postępowania? przekazanie odwołania i akt sprawy organowi II instancji uchylenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i umorzenie postępowania w tym przedmiocie wraz udostępnieniem informacji zgodnie z wnioskiem udzielenie informacji zgodnie z żądaniem rozważenie zastosowania autokontroli przyjęcie odwołania strona (wnioskodawca) strona (wnioskodawca) wniesienie odwołania odebranie rozstrzygnięcia doręczenie lub ogłoszenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej autokontrola brak autokontroli nie tak nie tak uzupełnione nieuzupełnione nie tak nie tak nie tak nie Tak tak nie

Krok: doręczenie lub ogłoszenie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Od momentu doręczenia lub ogłoszenia decyzji organu władzy publicznej o odmowie udostępnienia informacji publicznej (decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 14 ust. 2 u.d.i.p.) zaczyna biec dla strony 14-dniowy termin do złożenia odwołania (por. art. 129 § 2 k.p.a.). Sposób liczenia tego terminu określa art. 57 k.p.a. Możliwe jest również złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji zgodnie z art. 58 i 59 k.p.a. Strona ma obecnie możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia, co powoduje, iż z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a). Nie wydaje się jednak, by w sprawach dostępu do informacji publicznej przepis ten był stosowany w praktyce, zrzeczenie się prawa do odwołania wyklucza bowiem dopuszczalność skargi do sądu na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji bądź umarzającą postępowanie w tym przedmiocie.

Krok: wniesienie odwołania

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia o charakterze zwyczajnym, względnie dewolutywnym i suspensywnym. Przysługuje od decyzji nieostatecznych wydawanych w I instancji przez inne podmioty niż ministrowie lub samorządowe kolegia odwoławcze. Odwołanie przysługuje bowiem tylko od decyzji wydanej w I instancji i tylko do jednej instancji (por. art. 127 k.p.a.).

Odwołanie wnosi się zgodnie z art. 129 § 1 k.p.a. do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji (art. 128 k.p.a.). Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ustanawiają dodatkowych wymogów szczególnych odwołania od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej lub decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 2 u.d.i.p. Odwołanie jako rodzaj podania powinno natomiast spełniać wymagania co do zawartości i co do sposobu wnoszenia określone ogólnie dla podań w art. 63 k.p.a.