Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego... - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 listopada 2020 r.
Autorzy:

Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia sąd opiekuńczy sąd opiekuńczy czy do wniosku dołączono odpisy? doręczenie pisma uprawnionym podmiotom i prokuratorowi wydanie postanowienia w sprawie otrzymanie wniosku sporządzenie odpisów w terminie 1 miesiąca przeprowadzenie postępowania wnioskodawca wnioskodawca złożenie wniosku przemoc w rodzinie nie tak

Krok: przemoc w rodzinie

W myśl art. 5602 k.p.c. przepisy działu Ia stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956). Stosownie do brzmienia ustępu 1 tego przepisu, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

Przepis znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy:

1) osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2) członek rodziny stosujący przemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Obowiązek opuszczenia mieszkania może zostać orzeczony w stosunku do członka rodziny. Ustawa definiuje to pojęcie w art. 2 pkt 1. W myśl tej definicji pod tym pojęciem należy rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. Nie budzi zatem wątpliwości, że nie jest to jedynie małżonek, lecz także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz wstępny lub zstępny i inne osoby najbliższe w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego oraz inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące (zob. S. Spurek [w:] Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. IV, WKP 2019, art. 11(a), s. 239).

Przesłanką do złożenia wniosku zawierającego żądanie, aby sąd zobowiązał członka rodziny do opuszczenia mieszkania, jest zachowanie, które mieści się w pojęciu „przemocy w rodzinie”, które także ma swoją definicję legalną. Pod pojęciem tym, ustawa w art. 2 ust. 2 rozumie, jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Wskazuje się także, iż przesłanka ta podlega badaniu bez odnoszenia tych zachowań do znamion czynów zabronionych określonych przykładowo w art. 207 k.k. (zob. S. Spurek [w:] Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. IV, WKP 2019, art. 11(a), s. 239).

Krok: złożenie wniosku

Z wnioskiem o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może wystąpić jedynie osoba, przeciwko której zachowania mieszczące się w definicji „przemocy w rodzinie” są skierowane. Jest to zatem osoba bezpośrednio dotknięta przemocą.

Stosownie do art. 5603 § 1 k.p.c., wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia może być złożony na urzędowym formularzu.

Wzór wniosku określa Minister Sprawiedliwości (§2).