Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 listopada 2018 r.
Autorzy:

Postępowanie o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd przez zarządcę sukcesyjnego

Postępowanie o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd przez zarządcę sukcesyjnego

Postępowanie o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd przez zarządcę sukcesyjnego

Krok: potrzeba dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu

Patrz schemat:

Postępowanie w sprawie o ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Krok: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd

Wniosek o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w czasie sprawowania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem zmarłej osoby fizycznej, może złożyć zarządca sukcesyjny (art. 6652 k.p.c.).

Ocena, czy określona czynność przekracza zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwem zależy od okoliczności konkretnej sprawy (zob. także art. 98 i 199 k.c.).

Zob. schemat:

Postępowanie o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka

W obrębie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu mogą się znajdować zarówno czynności rozporządzające, jak i czynności prawne zobowiązujące oraz zobowiązująco-rozporządzające. Czynnością przekraczającą zwykły zarząd może być np. zbycie składnika majątkowego stanowiącego znaczną część majątku przedsiębiorstwa lub zaciągnięcie zobowiązania, które stanowiłoby znaczne obciążenie dla przedsiębiorstwa.