Musiał Krzysztof J., Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autor:

Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej

Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej

Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej

Procedura dotyczy przebiegu postępowania wszczętego wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej.

Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej szef KAS szef KAS ocena, czy do czynności ma zastosowanie art. 119a o.p. wydanie opinii zabezpieczającej pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia odmowa wydania opinii zabezpieczającej wpływ wniosku do organu wezwanie do usunięcia braków formalnych wpływ uzupełnionego wniosku do organu zainteresowany zainteresowany złożenie fałszywego oświadczenia wniosek o opinię zabezpieczającą usunięcie braków formalnych ma zastosowanie nie ma zastosowania fałszywe oświadczenie braki formalne brak braków usunięcie braków nieusunięcie braków

Krok: wniosek o opinię zabezpieczającą

Podmiotem uprawnionym do uzyskania opinii zabezpieczającej jest „zainteresowany”. Przepisy nie definiują pojęcia zainteresowanego.

Przez zainteresowanego należałoby zatem rozumieć podmiot, który miałby uczestniczyć w określonym zdarzeniu gospodarczym. Wydaje się, że nie musi to być nawet podatnik, ale nawet podmiot, który dopiero planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Za szeroką koncepcją tzw. legitymacji procesowej przemawiałby w tym zakresie przepis o charakterze ogólnym, tj. art. 133 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.) - dalej o.p. Wskazuje on, że stroną w postępowaniu podatkowym może być również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (inna niż wymieniona w § 1 art. 133 o.p. - tu katalog jest niejako zamknięty), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa (Ł. Matusiakiewicz, Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, LEX/el.).

W świetle art. 119w § 2 o.p. zainteresowani, którzy są powiązani tą samą czynnością, mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem - co przypomina obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. instytucję wspólnego wniosku o interpretację indywidualną. Stosownie bowiem do art. 14r § 1 o.p., z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).

Opinię zabezpieczającą wydaje się na wniosek; oznacza to, że w przeciwieństwie do interpretacji podatkowych - nie wydaje się „opinii ogólnych”.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata jest dochodem budżetu państwa.

Wnioskodawcę mogą obciążać również następujące koszty:

1) koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1144);

2) wynagrodzenie przysługujące biegłym i tłumaczom.

W związku z ustawowym uregulowaniem elementów, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej, nie przewiduje się wydania aktu wykonawczego określającego formularz, na którym zainteresowany składałby wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej.

Krok: wpływ wniosku do organu

Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje kontroli wniosku pod kątem jego zgodności z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 119x o.p. wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać dane istotne z punktu widzenia skutków podatkowych czynności, w tym w szczególności:

1) dane identyfikujące wnioskodawcę;

2) wskazanie podmiotów dokonujących czynności;

3) wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami powiązań w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.);

3a) NSP w rozumieniu przepisów działu III rozdziału 11a o.p. odnoszący się do uzgodnienia albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu celem nadania NSP;

4) wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;

5) wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;

6) określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;

6a) wskazanie innych niż w pkt 6 korzyści podatkowych, niepodlegających ocenie określonej w art. 119za pkt 2 o.p., których osiągnięcie uzależnione jest choćby pośrednio od dokonania czynności;

6b) wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych, o których mowa w pkt 6 i 6a;

7) przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Do wniosku może być załączona dokumentacja dotycząca czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów. Organ podatkowy może żądać od strony przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji przedłożonej przez stronę, zaś czynności te strona jest obowiązana wykonać na własny koszt.

Dodatkowo, na mocy odesłania zawartego w art. 119zf o.p., wnioskodawca musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, zaś w razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana opinia zabezpieczająca nie wywołuje skutków prawnych.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa KAS. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Przekroczenie terminu 6 miesięcy skutkuje tzw. „milczącą opinią”. Okoliczność niewydania opinii zabezpieczającej w tym terminie powoduje, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął ten termin, wydana została opinia stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.