Postępowanie naprawcze - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Postępowanie naprawcze

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 18 września 2020 r.
Autorzy:

Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze

Przepisy art. 50 i art. 51 p.b. stanowią podstawę do przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania w sprawie doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem tych inwestycji, które prowadzone są z naruszeniem prawa, ale nie są zarazem samowolą budowlaną w rozumieniu art. 48 ust. 1 lub art. 49b ust. 1 p.b. Także w tym przypadku ustawodawca przewidział możliwość doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem, o ile spełnione zostaną określone przepisami warunki.

Postępowanie naprawcze organ organ wydanie decyzji nakazującej wykonanie określonych robót lub czynności czy obowiązki zostały wykonane? oczekiwanie na upływ terminu lub wniosek inwestora wydanie decyzji legalizującej obiekt wydanie decyzji restytucyjnej czy obiekt odstępuje istotnie od warunków pozwolenia na budowę? wydanie decyzji nakazującej sporządzenie zamiennego projektu budowlanego czy obiekt wymaga wykonania robót budowlanych lub innych czynności? uzyskanie informacji o wystąpieniu okoliczności z art. 50 ust. 1 p.b. wstrzymanie robót budowlanych czy upłynął termin 2 miesięcy od wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych? brak podstaw do nałożenia obowiązku czy istnieje możliwość legalizacji obiektu? nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: uzyskanie informacji o wystąpieniu okoliczności z art. 50 ust. 1 p.b.

Przepis art. 50 ust. 1 p.b. wymienia przypadki prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem przepisów prawa niebędące zarazem samowolą budowlaną w rozumieniu art. 48 ust. 1 lub art. 49b ust. 1 p.b. Stwierdzenie przez organ nadzoru budowlanego wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w art. 50 ust. 1 p.b. obliguje do przeprowadzenia z urzędu postępowania mającego na celu doprowadzenie stanu faktycznego do stanu zgodnego z prawem.

Krok: wstrzymanie robót budowlanych

Pierwszą czynnością dokonywaną przez organ nadzoru w przypadku stwierdzenia prowadzenia robót budowlanych wymienionych w art. 50 ust. 1 p.b. będzie ich natychmiastowe wstrzymanie. Wstrzymanie robót następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Adresatem postanowienia jest inwestor (właściciel, zarządca obiektu). W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru podaje przyczynę wstrzymania robót oraz ustala wymagania dotyczące zabezpieczeń. Dodatkowo może nałożyć na stronę obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót lub odpowiednich ocen technicznych (ekspertyz).